Термін Визначення Джерело
Platts Міжнародна, глобальна уніфікована система інформаційного моніторингу за динамікою ринку та ціноутворенням у галузі добувної та паливно-енергетичної промисловості Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.269
Аваль Вексельне поручительство, згідно з яким банк бере на себе відповідальність перед векселедержателем за виконання векселедавцем оплати податкового векселя, яке оформляється шляхом проставляння гарантійного напису банку на кожному примірнику податкового векселя Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.1
Аванси за будівельним контрактом Грошові кошти або інші активи, отримані підрядником у рахунок оплати робіт, що виконуватимуться за будівельним контрактом. ПСБО №18 «Будівельні контракти» п. 2 «Загальних положень»
Адміністрування податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) та інших платежів відповідно до законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (далі – податків, зборів, платежів) Сукупність рішень та процедур контролюючих органів і дій їх посадових осіб, що визначають інституційну структуру податкових та митних відносин, організовують ідентифікацію, облік платників податків і платників єдиного внеску та об’єктів оподаткування, забезпечують сервісне обслуговування платників податків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.11
Активи Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Активи з розвідки запасів корисних копалин Витрати, пов’язані з розвідкою та визначенням обсягів і якості запасів корисних копалин, визнаних активами. ПСБО №33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин» п. 3 «Загальних положень»
Активи програми Активи фонду і кваліфікований страховий поліс. ПСБО №26 «Виплати працівникам» п. 3 «Загальних положень»
Активи фонду Активи (окрім фінансових інструментів без права передачі, що емітовані платником внесків) юридичної особи (далі – фонд), діяльність якого спрямована на здійснення виплат його учасникам, які призначені тільки для довгострокових виплат його учасникам, на які не може бути звернене будь-яке стягнення відповідно до закону та які не повертаються платнику внесків, крім випадків, якщо залишки активів фонду перевищують зобов’язання за програмою з визначеною виплатою або повертаються платнику внесків для погашення вже здійснених ним виплат учасникам фонду. ПСБО №26 «Виплати працівникам» п. 3 «Загальних положень»
Активний ринок Ринок, якому притаманні такі умови: предмети, що продаються та купуються на цьому ринку, є однорідними; у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців; інформація про ринкові ціни є загальнодоступною. ПСБО №8 «Нематеріальні активи» п. 4 «Загальних положень»
Актуарні прибутки (збитки) Прибутки (збитки), які є різницею між попередніми актуарними припущеннями і тим, що фактично відбулося, з урахуванням зміни актуарних припущень. ПСБО №26 «Виплати працівникам» п. 3 «Загальних положень»
Актуарні припущення Демографічні та фінансові припущення, що використовуються для обчислення теперішньої вартості зобов’язання за програмою з визначеною виплатою. ПСБО №26 «Виплати працівникам» п. 3 «Загальних положень»
Акцизний податок Непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених цим Кодексом як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції) Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.4
Акцизний склад Спеціально обладнані приміщення на обмеженій території (далі – приміщення), розташовані на митній території України, де під контролем постійних представників контролюючого органу розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів, а також приміщення, розташовані на митній території України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, навантаження-розвантаження, зберігання пального (крім скрапленого газу природного, бензолу, метанолу), за винятком приміщень для навантаження-розвантаження, зберігання пального виключно для потреб власного споживання пального розпорядником акцизного складу. Приміщення відокремлених підрозділів розпорядника акцизного складу, які використовуються ним виключно для пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі маркованих марками акцизного податку горілки та лікеро-горілчаних виробів, відвантажених з акцизного складу, а також для здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі відповідно до отриманої розпорядником акцизного складу ліцензії, не є акцизним складом Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.6
Алкогольні напої Продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об’ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕДа також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.5
Амортизація Систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації). ПСБО №7 «Основні засоби», п. 4 «Загальних положень»
Амортизація Систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації) Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.3
Амортизована собівартість фінансової інвестиції Собівартість фінансової інвестиції з урахуванням часткового її списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії). ПСБО №12 «Фінансові інвестиції» п. 3 «Загальних положень»
Антирозбавляюча потенційна проста акція Фінансовий інструмент або інша угода, конвертація яких у прості акції приведе до збільшення чистого прибутку (зменшення чистого збитку) на одну просту акцію від звичайної діяльності в майбутньому. ПСБО №24 «Прибуток на акцію» п. 3 «Загальних положень»
Асоційоване підприємство Підприємство, на яке інвестор має суттєвий вплив і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора. ПСБО №23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін» п. 4 «Загальних положень»
Аукціон (публічні торги) Публічний спосіб продажу активів з метою отримання максимальної виручки від продажу активів у визначений час і в установленому місці; Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.8
Базова ставка фрахту Сума фрахту, включаючи витрати з навантаження, розвантаження, перевантаження та складування (схову) товарів, збільшена на суму витрат за рейс судна або іншого транспортного засобу, сплачуваних (відшкодовуваних) фрахтувальником згідно з укладеним договором фрахтування Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.12
Баланс Звіт про фінансовий стан суб’єкта державного сектору, який відображає на певну дату активи, зобов’язання і власний капітал. НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Баланс (звіт про фінансовий стан) Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Балансова вартість активу Вартість активу, за якою він включається до підсумку балансу. ПСБО №32 «Інвестиційна нерухомість» п. 4 «Загальних положень»
Балансова вартість валюти Вартість іноземної валюти, визначена за валютним курсом грошової одиниці України до іноземної валюти на дату здійснення господарської операції або на дату складання балансу. ПСБО №15 «Дохід» п. 4 «Загальних положень»
Бартерна (товарообмінна) операція Господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій формі в рамках одного договору Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.10
Безнадійна дебіторська заборгованість Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позивної давності. ПСБО №10 «Дебіторська заборгованість» п. 4 «Загальних положень»
Безнадійна заборгованість Заборгованість, що відповідає одній з таких ознак: а) заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності; б) прострочена заборгованість померлої фізичної особи, за відсутності у неї спадкового майна, на яке може бути звернено стягнення; в) прострочена заборгованість осіб, які у судовому порядку визнані безвісно відсутніми, оголошені померлими; г) заборгованість фізичних осіб, прощена кредитором, за винятком заборгованості осіб, пов’язаних з таким кредитором, та осіб, які перебувають (перебували) з таким кредитором у трудових відносинах; ґ) прострочена понад 180 днів заборгованість особи, розмір сукупних вимог кредитора за якою не перевищує мінімально встановленого законодавством розміру безспірних вимог кредитора для порушення провадження у справі про банкрутство, а для фізичних осіб – заборгованість, яка не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у разі відсутності законодавчо затвердженої процедури банкрутства фізичних осіб); д) актив у вигляді корпоративних прав або не боргових цінних паперів, емітента яких визнано банкрутом або припинено як юридичну особу у зв’язку з його ліквідацією; е) сума залишкового призового фонду лотереї станом на 31 грудня кожного року; є) прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи, не погашена внаслідок недостатності майна зазначеної особи, за умови, що дії щодо примусового стягнення майна боржника не призвели до повного погашення заборгованості; ж) заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством; з) заборгованість суб’єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв’язку з їх ліквідацією Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.11
Безоплатно надані товари, роботи, послуги а) товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів; б) роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування вимоги щодо компенсації їх вартості; в) товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і використані нею Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.13
Біоетанол Спирт етиловий зневоджений, який виготовлений з біомаси для використання як біопаливо та належить до товарної позиції 2207 згідно з УКТ ЗЕД Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.14
Біологічний актив Тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди. ПСБО №30 «Біологічні активи» п. 4 «Загальних положень»
Біологічні перетворення Процес якісних і кількісних змін біологічних активів. ПСБО №30 «Біологічні активи» п. 4 «Загальних положень»
Близькі члени родини Чоловік або дружина і родичі (визнані такими згідно із законодавством) фізичної особи, що є пов’язаною стороною, які можуть впливати або перебувають під впливом такої фізичної особи щодо прийняття рішень з фінансової, господарської та комерційної політики підприємства. ПСБО №23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін» п. 4 «Загальних положень»
Будівельний контракт Договір про будівництво. ПСБО №18 «Будівельні контракти» п. 2 «Загальних положень»
Будівлі Земельні поліпшення, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення майна, тварин, рослин, збереження інших матеріальних цінностей, провадження економічної діяльності Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.15
Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи: а) житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу – житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень; б) прибудова до житлового будинку – частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну; в) квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання; г) котедж – одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою; ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.129.1
Будівництво Спорудження нового об’єкта, реконструкція, розширення, добудова, реставрація і ремонт об’єктів, виконання монтажних робіт. ПСБО №18 «Будівельні контракти» п. 2 «Загальних положень»
Бухгалтерська звітність Звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Бюджетна установа У значенні, наведеному у Бюджетному кодексі України: бюджетні установи – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими; Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.17
Бюджетне відшкодування Відшкодування від’ємного значення податку на додану вартість на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість за результатами перевірки платника, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.18
Валова заборгованість замовникам за роботи за будівельним контрактом Сума перевищення проміжних рахунків (без непрямих податків) над витратами підрядника і визнаним ним прибутком (за вирахуванням визнаних збитків) на дату балансу з початку виконання будівельного контракту. ПСБО №18 «Будівельні контракти» п. 2 «Загальних положень»
Валова заборгованість замовників за роботи за будівельним контрактом Сума перевищення витрат підрядника і визнаного ним прибутку (за вирахуванням визнаних збитків) над сумою проміжних рахунків (без непрямих податків) на дату балансу з початку виконання будівельного контракту. ПСБО №18 «Будівельні контракти» п. 2 «Загальних положень»
Валюта звітності Грошова одиниця України. ПСБО №21 «Вплив змін валютних курсів» п. 4 «Загальних положень»
Валютний курс Установлений Національним банком України курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни. ПСБО №21 «Вплив змін валютних курсів» п. 4 «Загальних положень»
Валютний курс Установлений Національним банком України курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Валютний ризик Імовірність того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін валютного курсу.  Відсотковий ризик – імовірність того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін відсоткових ставок. ПСБО №13 «Фінансові інструменти» п. 4 «Загальних положень»
Вартість використання Теперішня вартість майбутніх грошових потоків, які, як очікується, виникнуть від використання активу та його ліквідації. ПСБО №27 «Необоротні активи, утримувані для продажу,та припинена діяльність» п. 4 «Загальних положень»
Вартість поточних робіт, виконаних працівником Збільшення теперішньої вартості зобов’язання за програмою з визначеною виплатою в результаті виконання робіт працівником у звітному періоді. ПСБО №26 «Виплати працівникам» п. 3 «Загальних положень»
Вартість раніше виконаних робіт працівником Збільшення теперішньої вартості зобов’язання за програмою з визначеною виплатою щодо робіт, виконаних працівником у попередніх періодах, яке виникає у звітному періоді в результаті запровадження виплат по закінченні трудової діяльності чи інших довгострокових виплат працівникам або в результаті їхніх змін. ПСБО №26 «Виплати працівникам» п. 3 «Загальних положень»
Вартість, яка амортизується первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості ПСБО №7 «Основні засоби», п. 4 «Загальних положень»
Ввезення товарів на митну територію України, вивезення товарів за межі митної території України Сукупність дій, пов’язаних із переміщенням товарів через митний кордон України у будь-який спосіб у відповідному напрямку, відповідно до Митного кодексу України; Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.211
Векселедавець для цілей розділу VI НКУ Суб’єкт господарювання – виробник, який одержує: з акцизного складу спирт етиловий для виробництва алкогольних напоїв, визначених статтею 225, а також для виробництва окремих видів продукції, визначених пунктом 229.1статті 229 розділу VI цього Кодексу; з нафтопереробного підприємства або ввозить на митну територію України нафтопродукти для їх використання як сировини для виробництва продукції, визначеної пунктами 229.2-229.5статті 229 розділу VI цього Кодексу Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.22
Векселедержатель для цілей розділу VI НКУ Контролюючий орган за місцем реєстрації векселедавця Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.23
Великий платник податків Юридична особа, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує п’ятсот мільйонів гривень або загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, за такий самий період перевищує дванадцять мільйонів гривень Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.24
Вигоди від відновлення корисності Величина, на яку сума очікуваного відшкодування активу (у межах балансової (залишкової) вартості цього активу, визначеної на дату відновлення корисності без урахування попередньої суми втрат від зменшення його корисності) перевищує його балансову (залишкову) вартість. ПСБО №28 «Зменшення корисності активів» п. 4 «Загальних положень»
Виноробна продукція Вина виноградні натуральні, вина натуральні кріплені, шампанські, ігристі, газовані, вермути, бренді, сусло виноградне та інші виноматеріали, коньяки, інші алкогольні напої з винограду, плодів та ягід Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.26
Виплати за невідпрацьований час, що не підлягають накопиченню Виплати за невідпрацьований час, право на які не поширюється на майбутні періоди. ПСБО №26 «Виплати працівникам» п. 3 «Загальних положень»
Виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню Виплати за невідпрацьований час, право на отримання яких працівником може бути використано в майбутніх періодах. ПСБО №26 «Виплати працівникам» п. 3 «Загальних положень»
Виплати інструментами власного капіталу підприємства Виплати працівнику, за якими йому надається право на отримання фінансових інструментів власного капіталу, емітованих підприємством (або його материнським підприємством), або сума зобов’язань підприємства працівнику залежить від майбутньої ціни фінансових інструментів власного капіталу, емітованих підприємством. ПСБО №26 «Виплати працівникам» п. 3 «Загальних положень»
Виплати по закінченні трудової діяльності Виплати працівнику (окрім виплат при звільненні та виплат інструментами власного капіталу підприємства), які підлягають сплаті по закінченні трудової діяльності працівника. ПСБО №26 «Виплати працівникам» п. 3 «Загальних положень»
Виплати при звільненні Виплати працівнику, які підлягають сплаті за рішенням підприємства про звільнення працівника до досягнення ним пенсійного віку або за рішенням працівника про звільнення за власним бажанням до досягнення ним пенсійного віку. ПСБО №26 «Виплати працівникам» п. 3 «Загальних положень»
Вироблена продукція Загальний обсяг продукції, видобутої відповідно до угоди про розподіл продукції і доставленої в пункт виміру Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.28
Виробництво підакцизних товарів (продукції) Технологічний процес, в тому числі змішування, здійснення якого внаслідок зміни форми, властивостей або складу сировини, напівфабрикатів або готової продукції призводить до отримання підакцизних товарів (продукції, у тому числі сировини), надання таким товарам інших властивостей, що призводить або не призводить до збільшення обсягів таких товарів Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.281
Виробнича дотація з бюджету Фінансова допомога з боку держави, що надається суб’єкту господарювання на безповоротній основі з метою зміцнення його фінансово-економічного становища та/або для забезпечення виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.16
Витрати Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками) ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Витрати Зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власником) НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Витрати (дохід) з податку на прибуток Загальна сума витрат (доходу) з податку на прибуток, яка складається з поточного податку на прибуток з урахуванням відстроченого податкового зобов’язання і відстроченого податкового активу. ПСБО №17 «Податок на прибуток» п. 3 «Загальних положень»
Витрати за будівельним контрактом Собівартість робіт за будівельним контрактом. ПСБО №18 «Будівельні контракти» п. 2 «Загальних положень»
Витрати на відсотки за програмою Збільшення протягом звітного періоду теперішньої вартості зобов’язання за програмою з визначеною виплатою в результаті наближення остаточного розрахунку. ПСБО №26 «Виплати працівникам» п. 3 «Загальних положень»
Витрати на місці продажу Витрати, пов’язані з продажем біологічних активів і сільськогосподарської продукції на активному ринку, зокрема комісійні винагороди продавцям, брокерам, непрямі податки, що сплачуються при реалізації продукції. ПСБО №30 «Біологічні активи» п. 4 «Загальних положень»
Витрати на розвідку запасів корисних копалин Витрати, що виникають у зв’язку з розвідкою та визначенням обсягів і якості запасів корисних копалин за період, після якого визначена технічна можливість та економічна доцільність їх видобутку. ПСБО №33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин» п. 3 «Загальних положень»
Відновлювальна вартість Сучасна собівартість придбання. ПСБО №9 «Запаси» п. 4 «Загальних положень»
Відновлювальні джерела енергії Джерела вітрової, сонячної, геотермальної енергії, енергії хвиль та припливів, гідроенергії, енергії біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.29
Відокремлені підрозділи У значенні, визначеному Цивільним кодексом України та Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”. Для розділу IV цього Кодексу – у визначенні Господарського кодексу України Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.30
Відповідальне зберігання Господарська операція, що здійснюється платником податків і передбачає передачу згідно з договорами схову матеріальних цінностей на зберігання іншій фізичній чи юридичній особі без права використання у господарському обороті такої особи з подальшим поверненням таких матеріальних цінностей платнику податків без зміни якісних або кількісних характеристик Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.32
Відстрочене податкове зобов’язання Сума податку на прибуток, який сплачуватиметься в наступних періодах з тимчасових податкових різниць, що підлягають оподаткуванню. ПСБО №17 «Податок на прибуток» п. 3 «Загальних положень»
Відстрочений податковий актив Сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах унаслідок:  тимчасової податкової різниці, що підлягає вирахуванню;  перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді;  перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими скористатися у звітному періоді неможливо. ПСБО №17 «Податок на прибуток» п. 3 «Загальних положень»
Відстрочений податок на прибуток Сума податку на прибуток, що визнана відстроченим податковим зобов’язанням і відстроченим податковим активом. ПСБО №17 «Податок на прибуток» п. 3 «Загальних положень»
Відступлення права вимоги Операція з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.255
Відхилення від ціни за будівельним контрактом Зміна ціни будівельного контракту внаслідок змін попередньо погодженого обсягу робіт, конструктивно-якісних характеристик і строків виконання будівельного контракту. ПСБО №18 «Будівельні контракти» п. 2 «Загальних положень»
Відчуження майна Будь-які дії платника податків, унаслідок вчинення яких такий платник податків у порядку, передбаченому законом, втрачає право власності на майно, що належить такому платнику податків, або право користування, зокрема, природними ресурсами, що у визначеному законодавством порядку надані йому в користування Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.31
Владні повноваження Повноваження, обсяг яких надає можливість підприємству-інвестору, як правило, одноосібно управляти найбільш значущими видами діяльності, які суттєво впливають на формування фінансового результату підприємства, яке є об’єктом інвестицій, зокрема через формування уповноваженого органу управління, визначення фінансової, інвестиційної і комерційної політики, та контроль за їх реалізацією ПСБО №2 «Консолідована фінансова звітність», п. 4, розділ І «Загальні положення»
Власний капітал Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Власний капітал Частина в активах суб’єкта державного сектору, що залишається після вирахування зобов’язань НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Власники земельних ділянок Юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які відповідно до закону набули права власності на землю в Україні, а також територіальні громади та держава щодо земель комунальної та державної власності відповідно Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.34
Внутрішньогосподарські розрахунки Розрахунки, що виникають у результаті господарських операцій між структурними підрозділами підприємства, виділеними як сегменти з метою розкриття їх доходів, витрат, фінансових результатів, активів та зобов’язань. ПСБО №29 «Фінансова звітність за сегментами» п. 4 «Загальних положень»
Внутрішньогрупове сальдо Сальдо дебіторської заборгованості та зобов’язань на дату балансу, яке утворилося внаслідок внутрішньогрупових операцій ПСБО №2 «Консолідована фінансова звітність», п. 4, розділ І «Загальні положення»
Внутрішньогрупові операції Операції між материнським та дочірніми підприємствами або між дочірніми підприємствами однієї групи ПСБО №2 «Консолідована фінансова звітність», п. 4, розділ І «Загальні положення»
Внутрішня вартість Різниця між справедливою вартістю акцій, на які постачальник товарів (робіт, послуг) має за договором про платіж на основі акцій право підписатися або отримати, та вартістю, яку йому має бути сплачено за ці акції. ПСБО №34 «Платіж на основі акцій» п. 1.4 «Загальних положень»
Втрати від зменшення корисності Сума, на яку балансова (залишкова) вартість активу перевищує суму його очікуваного відшкодування. ПСБО №28 «Зменшення корисності активів» п. 4 «Загальних положень»
Вуглеводнева сировина Нафта, природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ, газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ колекторів щільних порід), газовий конденсат, що є товарною продукцією Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.35
Гарантована ліквідаційна вартість 1) для орендаря – частина ліквідаційної вартості, яка гарантується до сплати орендарем або пов’язаною з ним стороною;  2) для орендодавця – частина ліквідаційної вартості, яка гарантується до сплати орендарем або незалежною третьою стороною, здатною за своїм фінансовим станом відповідати за гарантією. ПСБО №14 «Оренда» п. 4 «Загальних положень»
Гарантовані виплати працівнику Виплати працівнику, які не залежать від майбутньої трудової діяльності. ПСБО №26 «Виплати працівникам» п. 3 «Загальних положень»
Географічний сегмент Відокремлювана частина діяльності підприємства з виробництва та/або продажу певного виду (або групи) продукції (товарів, робіт, послуг) у конкретному економічному середовищі, яка відрізняється від інших: економічними і політичними умовами географічного регіону;  взаємозв’язком між діяльністю в різних географічних регіонах; територіальним розташуванням виробництва продукції (робіт, послуг) або покупців продукції (товарів, робіт, послуг); характерними для географічного регіону ризиками діяльності; правилами валютного контролю і валютними ризиками в таких регіонах. ПСБО №29 «Фінансова звітність за сегментами» п. 4 «Загальних положень»
Господарська діяльність Діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.36
Господарська діяльність гірничодобувного підприємства з видобування корисних копалин для цілей розділу IX цього Кодексу Діяльність гірничодобувного підприємства, яка охоплює процеси добування та первинної переробки корисних копалин Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.37
Господарська одиниця за межами України Дочірнє, асоційоване, спільне підприємство, філія, представництво або інший підрозділ підприємства, які перебувають або ведуть господарську діяльність за межами України. ПСБО №21 «Вплив змін валютних курсів» п. 4 «Загальних положень»
Господарський сегмент Відокремлювана частина діяльності підприємства з виробництва та/або продажу певного виду (або групи) продукції (товарів, робіт, послуг), яка відрізняється від інших: видом продукції (товарів, робіт, послуг); способом отримання доходу (способом розповсюдження продукції, товарів, робіт, послуг); характером виробничого процесу; характерними для цієї діяльності ризиками; категорією покупців. ПСБО №29 «Фінансова звітність за сегментами» п. 4 «Загальних положень»
Грошове зобов’язання в міжнародних правовідносинах Зобов’язання платника податків сплатити до бюджету іноземної держави відповідну суму коштів у порядку та строки, визначені законодавством такої іноземної держави Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.38
Грошове зобов’язання платника податків Сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов’язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.39
Грошові кошти Готівка, кошти на рахунках в органах Державного казначейства України, у банках та депозити до запитання НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Грошові кошти (гроші) Готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Група Материнське (холдингове) підприємство та його дочірні підприємства ПСБО №2 «Консолідована фінансова звітність», п. 4, розділ І «Загальні положення»
Група активів, яка генерує грошові потоки Мінімальна група активів, використання якої приводить до збільшення грошових коштів окремо від інших активів (груп активів). ПСБО №28 «Зменшення корисності активів» п. 4 «Загальних положень»
Група біологічних активів Сукупність подібних за характеристиками, призначенням та умовами вирощування тварин або рослин. ПСБО №30 «Біологічні активи» п. 4 «Загальних положень»
Група вибуття Сукупність активів, які плануються до продажу або відчуження в інший спосіб однією операцією, та зобов’язання, які прямо пов’язані з такими активами, що будуть передані (погашені) в результаті такої операції. ПСБО №27 «Необоротні активи, утримувані для продажу,та припинена діяльність» п. 4 «Загальних положень»
Група нематеріальних активів Сукупність однотипних за призначенням та умовами використання нематеріальних активів. ПСБО №8 «Нематеріальні активи» п. 4 «Загальних положень»
Група основних засобів Сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних матеріальних активів ПСБО №7 «Основні засоби», п. 4 «Загальних положень»
Гудвіл Перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов’язань і непередбачених зобов’язань на дату придбання. ПСБО №19 «Об’єднання підприємств» п. 4 «Загальних положень»
Гудвіл (вартість ділової репутації) Нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між ринковою ціною та балансовою вартістю активів підприємства як цілісного майнового комплексу, що виникає в результаті використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів, послуг, нових технологій тощо. Вартість гудвілу не підлягає амортизації і не враховується під час визначення витрат платника податку, щодо активів якого виник такий гудвіл Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.40
Давальницька сировина Сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, що є власністю одного суб’єкта господарювання (замовника) і передаються іншому суб’єкту господарювання (виробнику) для виробництва готової продукції, з подальшим переданням або поверненням такої продукції або її частини їх власникові або за його дорученням іншій особі Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.41
Дані державного земельного кадастру Сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим земельних ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристики, розподіл серед власників землі та землекористувачів, підготовлених відповідно до закону Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.42
Дата балансу Дата, на яку складений баланс підприємства. Звичайно датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду ПСБО №6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», п. 3 «Загальних положень»
Дата обміну Дата придбання, якщо об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності досягається в одній операції обміну. Якщо таке об’єднання здійснюється більш ніж за однією операцією обміну (зокрема, коли об’єднання здійснюється поетапно шляхом послідовного придбання пакетів акцій), датою обміну вважається дата, на яку кожна окрема фінансова інвестиція відображена покупцем у бухгалтерському обліку. ПСБО №19 «Об’єднання підприємств» п. 4 «Загальних положень»
Дата придбання  Дата, на яку контроль за чистими активами і діяльністю підприємства, що купується, переходить до покупця. ПСБО №19 «Об’єднання підприємств» п. 4 «Загальних положень»
Дата угоди Дата досягнення домовленості між учасниками про об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності. ПСБО №19 «Об’єднання підприємств» п. 4 «Загальних положень»
Дачний будинок Житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.129.3
Дебітор Особа, у якої внаслідок минулих подій утворилася заборгованість перед іншою особою у формі певної суми коштів, їх еквіваленту або інших активів Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.43
Дебітори Юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів. ПСБО №10 «Дебіторська заборгованість» п. 4 «Загальних положень»
Дебіторська заборгованість Сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. ПСБО №10 «Дебіторська заборгованість» п. 4 «Загальних положень»
Дебіторська заборгованість, не призначена для перепродажу Дебіторська заборгованість, що виникає внаслідок надання коштів, продажу інших активів, робіт, послуг безпосередньо боржникові та не є фінансовим активом, призначеним для перепродажу. ПСБО №13 «Фінансові інструменти» п. 4 «Загальних положень»
Депозит (вклад) Кошти, які надаються фізичними чи юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією згідно із законодавством України, або нерезиденту на строк або на вимогу та під процент на умовах видачі на першу вимогу або повернення зі спливом встановленого договором строку. Залучення депозитів може здійснюватися у формі випуску (емісії) ощадних (депозитних) сертифікатів. Правила здійснення депозитних операцій встановлюються: для банківських депозитів – Національним банком України відповідно до законодавства; для депозитів (внесків) до інших фінансових установ – державним органом, визначеним законом Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.44
Дериватив Стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов’язання придбати чи продати у майбутньому цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах. Стандартна (типова) форма деривативів і порядок їх випуску та обігу встановлюються законодавством Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.45
Дивіденди Частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства. ПСБО №15 «Дохід» п. 4 «Загальних положень»
Дивіденди Платіж, що здійснюється юридичною особою – емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.49
Діяльність у сфері розваг Господарська діяльність юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що полягає у проведенні лотерей, а також розважальних ігор, участь в яких не передбачає одержання її учасниками грошових або майнових призів (виграшів), зокрема більярд, кегельбан, боулінг, настільні ігри, дитячі відеоігри тощо Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.46
Добавки на основі біоетанолу Біокомпоненти моторного палива, отримані шляхом синтезу із застосуванням біоетанолу або змішуванням біоетанолу з органічними сполуками та паливом, одержаними з вуглеводневої сировини, в яких вміст біоетанолу відповідає вимогам нормативних документів та які належать до біопалива Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.50
Добування корисних копалин Сукупність технологічних операцій з вилучення, у тому числі з покладів дна водойм, та переміщення, у тому числі тимчасове зберігання, на поверхню частини надр (гірничих порід, рудної сировини тощо), що вміщує корисні копалини Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.51
Довгострокова дебіторська заборгованість Сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу. ПСБО №10 «Дебіторська заборгованість» п. 4 «Загальних положень»
Довгострокові біологічні активи Усі біологічні активи, які не є поточними біологічними активами. ПСБО №30 «Біологічні активи» п. 4 «Загальних положень»
Довгострокові зобов’язання Всі зобов’язання, які не є поточними зобов’язаннями. ПСБО №11 «Зобов’язання» п. 4 «Загальних положень»
Договір добровільного медичного страхування Договір страхування, який передбачає страхову виплату, що здійснюється закладам охорони здоров’я у разі настання страхового випадку, пов’язаного із хворобою застрахованої особи або нещасним випадком. Такий договір має також передбачати мінімальний строк його дії один рік та повернення страхових платежів виключно страхувальнику при достроковому розірванні договору Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.521
Договір довгострокового страхування життя Договір страхування життя строком на п’ять і більше років, який передбачає страхову виплату одноразово або у вигляді ануїтету, якщо застрахована особа дожила до закінчення терміну дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших п’яти років його дії, крім тих, що здійснюються у разі настання страхових випадків, пов’язаних із смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним випадком, що призвело до встановлення застрахованій особі інвалідності I або II групи чи встановлення інвалідності особі, яка не досягла вісімнадцятирічного віку. При цьому платник податку – роботодавець не може бути вигодонабувачем за такими договорами страхування життя Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.52
Договір про платіж на основі акцій Договір між підприємством та іншою стороною (включаючи працівника) про поставки товарів (робіт, послуг) з розрахунками на основі акцій, за яким після виконання визначених цим договором умов підприємство має погасити зобов’язання коштами (іншими активами) в сумі, яка визначається на основі вартості акцій (інших інструментів власного капіталу), або передати інструменти власного капіталу. ПСБО №34 «Платіж на основі акцій» п. 1.4 «Загальних положень»
Договір страхування додаткової пенсії Договір страхування, який передбачає обов’язок страховика щодо здійснення страхової виплати (виплат) та/або виплат у вигляді ануїтету в разі досягнення застрахованою особою пенсійного віку, визначеного за заявою застрахованої особи у договорі страхування відповідно до законодавства з урахуванням того, що такий пенсійний вік не може бути меншим більше ніж на 10 років від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням. Дострокове припинення договору до досягнення застрахованою особою зазначеного в договорі пенсійного віку неможливе, крім випадків: наявності медично підтвердженого критичного стану здоров’я (онкозахворювання, інсульт тощо) або встановлення застрахованій особі інвалідності I або II групи; виїзду страхувальника та/або застрахованої особи на постійне проживання за межі України; смерті застрахованої особи. Вигодонабувачем за таким договором може бути лише застрахована особа або спадкоємці відповідно до законодавства. Особливості зміни страховика за договором страхування додаткової пенсії встановлюються відповідно до закону Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.522
Додаткові біологічні активи Біологічні активи, одержані в процесі біологічних перетворень.
Додаткові блага Кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV цього Кодексу) Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.47
Документ іноземної держави, за яким здійснюється стягнення суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах рішення компетентного органу іноземної держави про нарахування податкового боргу до бюджету такої держави, що на запит зазначеного компетентного органу відповідно до міжнародного договору України підлягає виконанню на території України Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.53
Дослідження Заплановані підприємствами/установами дослідження, які проводяться ними уперше з метою отримання і розуміння нових наукових та технічних знань. ПСБО №8 «Нематеріальні активи» п. 4 «Загальних положень»
Дохід з джерелом їх походження з України Будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді: а) процентів, дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних (інвестиційних) доходів, сплачених резидентами України; б) доходів від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Україні, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих в Україні портів; в) доходів від продажу рухомого та нерухомого майна, доходів від відчуження корпоративних прав, цінних паперів, у тому числі акцій українських емітентів; г) доходів, отриманих у вигляді внесків та премій на страхування і перестрахування ризиків на території України; ґ) доходів страховиків – резидентів від страхування ризиків страхувальників – резидентів за межами України; д) інших доходів від діяльності, у тому числі пов’язаних з повною або частковою переуступкою прав та обов’язків за угодами про розподіл продукції на митній території України або на територіях, що перебувають під контролем контролюючих органів (у зонах митного контролю, на спеціалізованих ліцензійних митних складах тощо); е) спадщини, подарунків, виграшів, призів; є) заробітної плати, інших виплат та винагород, виплачених відповідно до умов трудового та цивільно-правового договору; ж) доходів від зайняття підприємницькою та незалежною професійною діяльністю Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.54
Дохід, отриманий з джерел за межами України Будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, спадщину, подарунки, виграші, призи, доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та трудовими договорами, від надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих за межами України портів, доходи від продажу майна, розташованого за межами України, дохід від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо; інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або територій, непідконтрольних контролюючим органам Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.55
Доходи Збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників) ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»; НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Дочірнє підприємство Підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства. ПСБО №19 «Об’єднання підприємств» п. 4 «Загальних положень»
Еквіваленти грошових коштів Короткострокові, високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Еквіваленти грошових коштів (грошей) короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошей і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Екологічний податок Загальнодержавний обов’язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.57
Економічна група Група суб’єктів державного сектору, до складу якої входять контролюючий суб’єкт державного сектору та один або кілька контрольованих суб’єктів державного сектору НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Елемент витрат Сукупність економічно однорідних витрат. ПСБО №16 «Витрати» п. 4 «Загальних положень»
Емісійний дохід Сума перевищення надходжень, отриманих емітентом від емісії (випуску) власних акцій (інших корпоративних прав) та інвестиційних сертифікатів, над номінальною вартістю таких акцій (інших корпоративних прав) та інвестиційних сертифікатів (під час їх первинного розміщення), або над ціною зворотного викупу під час наступних розміщень інвестиційних сертифікатів та акцій інвестиційних фондів Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.58
Ефективна ставка відсотка Ставка відсотка, що визначається діленням суми річного відсотка та дисконту (або різниці річного відсотка та премії) на середню величину собівартості інвестиції (або зобов’язання) та вартості її погашення. ПСБО №12 «Фінансові інвестиції» п. 3 «Загальних положень»
Єдиний реєстр акцизних накладних Реєстр відомостей щодо акцизних накладних, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, в електронному вигляді згідно з наданими платниками акцизного податку електронними документам Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.601
Єдиний реєстр податкових накладних Реєстр відомостей щодо податкових накладних та розрахунків коригування, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику в електронному вигляді згідно з наданими платниками податку на додану вартість електронними документами Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.60
Житлово-комунальні підприємства Суб’єкти господарювання, які безпосередньо виробляють, створюють та/або надають житлово-комунальні послуги (застосовується дорозділу IX цього Кодексу) Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.59
Забезпечення Зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу. ПСБО №11 «Зобов’язання» п. 4 «Загальних положень»
Закордонний суб’єкт державного сектору Контрольований суб’єкт державного сектору або відділення суб’єкта державного сектору, що звітує, діяльність якого базується або провадиться в інший країні, ніж країна цього суб’єкта державного сектору НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Залишкова вартість Різниця між первісною (переоціненою) вартістю необоротного активу і сумою його накопиченої амортизації (зносу) ПСБО №7 «Основні засоби», п. 4 «Загальних положень»
Залишкова вартість основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів Сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.9
Заохочувальні виплати за будівельним контрактом Додаткові суми, що сплачуються підряднику за виконання (перевиконання) умов контракту. ПСБО №18 «Будівельні контракти» п. 2 «Загальних положень»
Запаси Активи, які: утримуються для подальшого продажу (розподілу, передачі) за умов звичайної господарської діяльності;  перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством/установою. ПСБО №9 «Запаси» п. 4 «Загальних положень»
Запозичення Позики, векселі, облігації, а також інші види короткострокових і довгострокових зобов’язань, на які нараховуються відсотки. ПСБО №31 «Фінансові витрати» п. 3 «Загальних положень»
Заробітна плата для цілей розділу IV цього Кодексу Основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.48
Заходи нетарифного регулювання 1 – ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій; 2 – застосування спеціальних заходів щодо імпорту товарів в Україну; 3 – процедура реєстрації зовнішньоекономічних контрактів; 4 – процедура видачі ліцензій на право імпорту, експорту – спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; 5 – дозвільна система служби експортного контролю; 6 – сертифікація товарів, що ввозяться в Україну; 7 – дозвільна система органів державної влади, що здійснюють санітарно-епідеміологічний, ветеринарний, фітосанітарний, екологічний та інші види контролю; 8 – реєстрація лікарських засобів, виробів медичного призначення, імунобіологічних препаратів, харчових добавок; 9 – застосування державного пробірного контролю Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.61
Збиток Перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Звичайна діяльність Будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Звичайна діяльність Будь-яка діяльність суб’єкта державного сектору, а також операції, що її забезпечують або виникають унаслідок її провадження НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Звичайна ціна Ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін. Це визначення не поширюється на операції, що визнаються контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу. У разі якщо ціни (націнки) на товари (роботи, послуги) підлягають державному регулюванню згідно із законодавством, звичайною вважається ціна, встановлена відповідно до правил такого регулювання. Це положення не поширюється на випадки, коли встановлюється мінімальна ціна продажу або індикативна ціна. У такому разі звичайною ціною вважається ціна, визначена сторонами договору, але не нижче за мінімальну або індикативну ціну. Якщо під час здійснення операції обов’язковим є проведення оцінки, вартість об’єкта оцінки є підставою для визначення звичайної ціни для цілей оподаткування. Під час проведення аукціону (публічних торгів) звичайною вважається ціна, яка склалася за результатами такого аукціону (публічних торгів), обов’язковість проведення якого передбачено законом. Якщо постачання товарів (робіт, послуг) здійснюється на підставі форвардного або ф’ючерсного контракту, звичайною ціною є ціна, яка відповідає форвардній або ф’ючерсній ціні на дату укладення такого контракту. Якщо продаж (відчуження) товарів, у тому числі майна, переданого у заставу позичальником з метою забезпечення вимог кредитора, здійснюється у примусовому порядку згідно із законодавством, звичайною ціною є ціна, сформована під час такого продажу Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.71
Звіт про власний капітал Звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Звіт про власний капітал Звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу суб’єкта державного сектору протягом звітного періоду НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Звіт про рух грошових коштів звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Звіт про рух грошових коштів Звіт, який відображає надходження і витрати грошових коштів у результаті діяльності суб’єкта державного сектору у звітному періоді НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Звіт про фінансові результати Звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності суб’єкта державного сектору НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Звіт про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Звітний сегмент  Господарський або географічний сегмент, який визначений підприємством за критеріями, наведеними у пунктах 6-9 Положення (стандарту) 29, щодо якого має розкриватися у річній фінансовій звітності інформація. ПСБО №29 «Фінансова звітність за сегментами» п. 4 «Загальних положень»
Земельна ділянка Частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, цільовим (господарським) призначенням та з визначеними щодо неї правами Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.74
Земельне поліпшення Результати будь-яких заходів, що призводять до зміни якісних характеристик земельної ділянки та її вартості. До земельних поліпшень належать матеріальні об’єкти, розташовані у межах земельної ділянки, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни призначення, а також результати господарської діяльності або проведення певного виду робіт (зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів, розміщення посівів, багаторічних насаджень, інженерної інфраструктури тощо); Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.75
Земельний податок обов’язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів (далі – податок для цілей розділу XII цього Кодексу) Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.72
Землекористувачі Юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності, у тому числі на умовах оренди Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.73
Землі житлової та громадської забудови Земельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об’єктів загального користування Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.78
Землі залізничного транспорту Землі смуг відведення залізниць під залізничним полотном та його облаштуванням, станціями з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства, сигналізації та зв’язку, водопостачання, каналізації; під захисними та укріплювальними насадженнями, службовими, культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи залізничного транспорту Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.781
Землі сільськогосподарського призначення Землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.76
Землі сільськогосподарського призначення для цілей глави 1 розділу XIV цього Кодексу Землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.77
Зменшення корисності Втрата економічної вигоди в сумі перевищення залишкової вартості активу над сумою очікуваного відшкодування ПСБО №7 «Основні засоби», п. 4 «Загальних положень»
Значні запаси корисних копалин Запаси корисних копалин, розмір яких перевищує незначні запаси корисних копалин Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.79
Знос основних засобів Сума амортизації об’єкта основних засобів з початку його корисного використання ПСБО №7 «Основні засоби», п. 4 «Загальних положень»
Зобов’язання Заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Зобов’язання Заборгованість суб’єкта державного сектору, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів суб’єкта державного сектору, що втілюють у собі економічні вигоди або потенціал корисності НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Ідентифіковані активи та зобов’язання Придбані активи та зобов’язання, які на дату придбання відповідають критеріям визнання статей балансу. ПСБО №19 «Об’єднання підприємств» п. 4 «Загальних положень»
Ідентичні товари (роботи, послуги) Товари (роботи, послуги), що мають однакові характерні для них основні ознаки. При цьому під ідентичними розуміються товари, що мають однакові ознаки з оцінюваними товарами, у тому числі такі, як: фізичні характеристики; якість та репутація на ринку; країна виробництва (походження); виробник Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.80
Інвестиційна діяльність Придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Інвестиційна діяльність Придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Інвестиційна нерухомість Власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності. ПСБО №32 «Інвестиційна нерухомість» п. 4 «Загальних положень»
Інвестиційна складова кошти, передбачені в тарифі на виробництво, передачу та постачання електричної енергії, виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, а також транспортування, зберігання та постачання природного газу ліцензіата як частина прибутку, що залишається в розпорядженні суб’єкта господарювання для цільового фінансування видатків, пов’язаних із відновленням, реконструкцією, модернізацією основних засобів (у тому числі заходів з підвищення безпеки та дотримання екологічних норм) та будівництвом нових об’єктів підприємств паливно-енергетичного комплексу, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.82
Інвестиції Господарські операції, які передбачають придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно. Інвестиції поділяються на: а) капітальні інвестиції – господарські операції, що передбачають придбання будинків, споруд, інших об’єктів нерухомої власності, інших основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації відповідно до норм цього Кодексу; б) фінансові інвестиції – господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів. Фінансові інвестиції поділяються на: прямі інвестиції – господарські операції, що передбачають внесення коштів або майна в обмін на корпоративні права, емітовані юридичною особою при їх розміщенні такою особою; портфельні інвестиції – господарські операції, що передбачають купівлю цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку або біржовому товарному ринку; в) реінвестиції – господарські операції, що передбачають здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок прибутку, отриманого від інвестиційних операцій Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.81
Індекс інфляції Індекс інфляції, оприлюднений центральним органом виконавчої влади у галузі статистики. ПСБО №22 «Вплив інфляції» п. 3 «Загальних положень»
Інжиніринг Надання послуг (виконання робіт) із складення технічних завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень, виконання інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об’єктів, розроблення технічної документації, проектування та конструкторського опрацювання об’єктів техніки і технології, надання консультації та авторського нагляду під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також надання консультацій, пов’язаних із такими послугами (роботами) Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.85
Іноземна валюта Валюта інша, ніж валюта звітності. ПСБО №21 «Вплив змін валютних курсів» п. 4 «Загальних положень»
Іноземна валюта Валюта інша, ніж валюта звітності НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Інститути спільного інвестування (далі – ІСІ) Інвестиційні фонди та взаємні фонди інвестиційних компаній, корпоративні інвестиційні фонди та пайові інвестиційні фонди, створені відповідно до законодавства Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.86
Інструмент власного капіталу Контракт, який підтверджує право на частину в активах підприємства, що залишається після вирахування сум за всіма його зобов’язаннями. ПСБО №13 «Фінансові інструменти» п. 4 «Загальних положень»
Інструмент хеджування Похідний фінансовий інструмент, фінансовий актив або фінансове зобов’язання, справедлива вартість яких і грошові потоки від яких, як очікується, компенсуватимуть зміни справедливої вартості або потоку грошових коштів об’єкта хеджування. ПСБО №13 «Фінансові інструменти» п. 4 «Загальних положень»
Інший сукупний дохід доходи і витрати, які не включені до фінансових результатів підприємства ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Інші довгострокові виплати працівнику Виплати працівнику (окрім виплат по закінченні трудової діяльності, виплат при звільненні та виплат інструментами власного капіталу підприємства), які не підлягають сплаті в повному обсязі протягом дванадцяти місяців по закінченні місяця, у якому працівник виконував відповідну роботу. ПСБО №26 «Виплати працівникам» п. 3 «Загальних положень»
Іпотечний житловий кредит Фінансовий кредит, що надається фізичній особі банківською чи іншою фінансовою установою відповідно до закону строком не менш як на п’ять повних календарних років для фінансування витрат, пов’язаних з придбанням квартири (кімнати) чи житлового будинку (його частини) або будівництвом житлового будинку (його частини), що надаються у власність позичальника, з прийняттям кредитором такого житла (землі, що знаходиться під таким житловим будинком, у тому числі присадибної ділянки) у заставу Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.87
Іпотечний сертифікат (у тому числі іпотечний сертифікат участі та іпотечний сертифікат з фіксованою дохідністю) Іпотечний цінний папір, забезпечений іпотечними активами або іпотеками відповідно до закону Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.88
Капіталізація фінансових витрат Включення фінансових витрат до собівартості кваліфікаційного активу. ПСБО №31 «Фінансові витрати» п. 3 «Загальних положень»
Капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи Витрати на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об’єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством ПСБО №7 «Основні засоби», п. 4 «Загальних положень»
Касовий метод для цілей оподаткування згідно з розділом V цього Кодексу Метод податкового обліку, за яким дата виникнення податкових зобов’язань визначається як дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або дата надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів (послуг) Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.266
Кваліфікаційний актив Актив, який обов’язково потребує суттєвого часу для його створення. ПСБО №31 «Фінансові витрати» п. 3 «Загальних положень»
Кваліфікований страховий поліс Виданий страховиком, який не є пов’язаною стороною страхувальника, страховий поліс, на який не може бути звернене будь-яке стягнення відповідно до закону, страхові виплати (надходження) за яким (полісом) використовуються для виплати працівникам страхувальника за програмами з визначеною виплатою та не повертаються страхувальнику, крім випадків, якщо такі виплати (надходження) перевищують зобов’язання працівникам за умовами полісу або повертаються страхувальнику для погашення вже здійснених ним виплат працівникам. ПСБО №26 «Виплати працівникам» п. 3 «Загальних положень»
Коефіцієнт ефективності хеджування Частка від ділення відповідно зміни справедливої вартості або грошових потоків об’єкта хеджування на зміну справедливої вартості або грошового потоку від інструмента хеджування. ПСБО №13 «Фінансові інструменти» п. 4 «Загальних положень»
Коефіцієнт коригування Відношення індексу інфляції на дату балансу (кінець звітного року) та індексу інфляції на дату визнання (переоцінки) відповідної статті звітності. ПСБО №22 «Вплив інфляції» п. 3 «Загальних положень»
Компенсаційна продукція Частина виробленої продукції, що передається у власність інвестора в рахунок компенсації його витрат Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.94
Компонент підприємства Одиниця (група одиниць), що генерує грошові кошти та може бути відділена операційно і забезпечує діяльність з виробництва та/або продажу продукції (робіт, послуг). ПСБО №27 «Необоротні активи, утримувані для продажу,та припинена діяльність» п. 4 «Загальних положень»
Консолідована фінансова звітність Звітність, яка відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства та його дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Консолідований іпотечний борг Зобов’язання за договорами про іпотечний кредит, реформовані кредитодавцем відповідно до закону Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.89
Контракт з фіксованою ціною Договір про будівництво, який передбачає фіксовану (тверду) ціну всього обсягу робіт за будівельним контрактом або фіксовану ставку за одиницю кінцевої продукції будівництва (кв.м, кількість місць тощо). ПСБО №18 «Будівельні контракти» п. 2 «Загальних положень»
Контракт за ціною “витрати плюс” Договір про будівництво, який передбачає ціну як суму фактичних витрат підрядника на виконання будівельного контракту та погодженого прибутку (у вигляді процента від витрат або фіксованої величини). ПСБО №18 «Будівельні контракти» п. 2 «Загальних положень»
Контроль Вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику підприємства або підприємництва з метою одержання вигод від його діяльності. ПСБО №19 «Об’єднання підприємств» п. 4 «Загальних положень»
Контрольні учасники Учасники спільної діяльності зі створенням юридичної особи (спільного підприємства), які здійснюють контроль за її діяльністю. ПСБО №12 «Фінансові інвестиції» п. 3 «Загальних положень»
Контрольований суб’єкт державного сектору Розпорядник бюджетних коштів, органи державних цільових фондів, територіальні органи Державного казначейства України НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Контролюючий суб’єкт державного сектору Головний розпорядник бюджетних коштів та розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, до сфери управління яких належать розпорядники бюджетних коштів, державні цільові фонди, Державне казначейство України НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Корисні копалини Природні мінеральні утворення органічного і неорганічного походження у надрах, у тому числі будь-які підземні води, а також техногенні мінеральні утворення в місцях видалення відходів виробництва та втрат продуктів переробки мінеральної сировини, які можуть бути використані у сфері матеріального виробництва і споживання безпосередньо або після первинної переробки Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.91
Користувачі звітності Фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Користувачі звітності Фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність суб’єктів державного сектору для прийняття рішень НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Корпоративні права Права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.90
Кошти Гривня або іноземна валюта Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.93
Кредитний ризик Імовірність втрат однієї зі сторін-укладачів контракту про придбання фінансового інструмента внаслідок невиконання зобов’язання іншою стороною. ПСБО №13 «Фінансові інструменти» п. 4 «Загальних положень»
Кредитор Юридична або фізична особа, яка має підтверджені у встановленому порядку вимоги щодо грошових зобов’язань до боржника, у тому числі щодо виплати заборгованості із заробітної плати працівникам боржника, а також контролюючі органи – щодо податків та зборів Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.95
Кузови, що використовувалися для транспортних засобів, визначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД  Кузови, які вже були встановлені на транспортних засобах або з моменту виготовлення яких минуло більше одного року Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.96
Кумулятивний приріст інфляції Добуток індексів інфляції за період, що складається з трьох останніх років, включаючи звітний. ПСБО №22 «Вплив інфляції» п. 3 «Загальних положень»
Курсова різниця Різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах. ПСБО №21 «Вплив змін валютних курсів» п. 4 «Загальних положень»; НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Лізингова (орендна) операція Господарська операція (крім операцій з фрахтування (чартеру) морських суден та інших транспортних засобів) фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних засобів у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) за плату та на визначений строк. Лізингові (орендні) операції здійснюються у вигляді оперативного лізингу (оренди), фінансового лізингу (оренди), зворотного лізингу (оренди), оренди житла з викупом, оренди земельних ділянок та оренди будівель, у тому числі житлових приміщень.  Лізингові операції поділяються на: а) оперативний лізинг (оренда) – господарська операція фізичної або юридичної особи, що передбачає передачу орендарю основного фонду, придбаного або виготовленого орендодавцем, на умовах інших, ніж ті, що передбачаються фінансовим лізингом (орендою); б) фінансовий лізинг (оренда) – господарська операція, що здійснюється фізичною або юридичною особою і передбачає передачу орендарю майна, яке є основним засобом згідно з цим Кодексом і придбане або виготовлене орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов’язаних з правом користування та володіння об’єктом лізингу. Лізинг (оренда) вважається фінансовим, якщо лізинговий (орендний) договір містить одну з таких умов: об’єкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менш як 75 відсотків його первісної вартості, а орендар зобов’язаний на підставі лізингового договору та протягом строку його дії придбати об’єкт лізингу з наступним переходом права власності від орендодавця до орендаря за ціною, визначеною у такому лізинговому договорі; балансова (залишкова) вартість об’єкта лізингу на момент закінчення дії лізингового договору, передбаченого таким договором, становить не більш як 25 відсотків первісної вартості ціни такого об’єкта лізингу, що діє на початок строку дії лізингового договору; сума лізингових (орендних) платежів з початку строку оренди дорівнює первісній вартості об’єкта лізингу або перевищує її; майно, що передається у фінансовий лізинг, виготовлене за замовленням лізингоотримувача (орендаря) та після закінчення дії лізингового договору не може бути використаним іншими особами, крім лізингоотримувача (орендаря), виходячи з його технологічних та якісних характеристик. Під терміном “строк фінансового лізингу” слід розуміти передбачений лізинговим договором строк, який розпочинається з дати передання ризиків, пов’язаних із зберіганням або використанням майна, чи права на отримання будь-яких вигод чи винагород, пов’язаних з його використанням, або будь-яких інших прав, що слідують з прав на володіння, користування або розпоряджання таким майном, лізингоотримувачу (орендарю) та закінчується строком закінчення дії лізингового договору, включаючи будь-який період, протягом якого лізингоотримувач має право прийняти одноосібне рішення про продовження строку лізингу згідно з умовами договору. Незалежно від того, регулюється господарська операція нормами цього підпункту чи ні, сторони договору мають право під час укладення договору (правочину) визначити таку операцію як оперативний лізинг без права подальшої зміни статусу такої операції до закінчення дії відповідного договору; в) зворотний лізинг (оренда) – господарська операція, що здійснюється фізичною чи юридичною особою і передбачає продаж основних засобів фінансовій організації з одночасним зворотним отриманням таких основних засобів такою фізичною чи юридичною особою в оперативний або фінансовий лізинг; г) оренда житлових приміщень – операція, що передбачає надання житлового будинку, квартири або їх частини її власником у користування орендарю на визначений строк для цільового використання за орендну плату; ґ) оренда житла з викупом – господарська операція юридичної особи, що передбачає відповідно до договору оренди житла з викупом передання другій стороні – фізичній особі (особі-орендарю) майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено та/або житло за плату на довготривалий (до 30 років) строк, після закінчення якого або достроково, за умови повної сплати орендних платежів та відсутності інших обтяжень та обмежень на таке житло, житло переходить у власність орендаря. Оренда житла з викупом може передбачати відступлення права вимоги на платежі за договором оренди житла з викупом Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.97
Ліквідаційна вартість Сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство/установа очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією). ПСБО №7 «Основні засоби», п. 4 «Загальних положень»
Лісові землі Земельні ділянки, на яких розташовані лісові ділянки Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.98
Ліцензія У значенні, наведеному в Господарському кодексі України Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.99
Ломбардна операція Операція, що здійснюється фізичною чи юридичною особою, з отримання коштів від юридичної особи, що є фінансовою установою, згідно із законодавством України, під заставу товарів або валютних цінностей. Ломбардні операції є різновидом кредиту під заставу Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.100
Лотерея Масова гра незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями, приз (виграш) в якій має випадковий характер і територія проведення якої не обмежується одним приміщенням (будівлею). Діяльність з проведення лотерей регулюється спеціальним законом. Не вважаються лотереєю ігри, що проводяться на безоплатних засадах юридичними особами та фізичними особами – підприємцями і мають на меті рекламування їх товару (платної послуги), сприяння їх продажу (наданню) за умови, що організатори цих ігор витрачають на їх проведення свій прибуток (дохід) Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.101
Магазин безмитної торгівлі Заклад торгівлі товарами, що знаходяться в митному режимі безмитної торгівлі відповідно до глав 22 та 60 Митного кодексу України Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.102
Майданчики для платного паркування Площа території (землі), що належить на правах власності територіальній громаді або державі, на якій відповідно до рішення органу місцевого самоврядування здійснюється платне паркування транспортних засобів Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.104
Майно У значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, ст. 190: Майном як особливим об’єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки.
Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами.
Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.105
Максимальні роздрібні ціни Ціни, встановлені на підакцизні товари (продукцію з урахуванням усіх видів податків (зборів). Акцизний податок з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів не включається до максимальної роздрібної ціни. Максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) встановлюються виробниками або імпортерами товарів (продукції) шляхом декларування таких цін у порядку, встановленому цим Кодексом. Продаж суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, на які встановлюються максимальні роздрібні ціни, не може здійснюватися за цінами, вищими за максимальні роздрібні ціни, збільшені на суму акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.106
Марка акцизного податку Спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.107
Маркетингові послуги (маркетинг) Послуги, що забезпечують функціонування діяльності платника податків у сфері вивчання ринку, стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), політики цін, організації та управлінні руху продукції (робіт, послуг) до споживача та післяпродажного обслуговування споживача в межах господарської діяльності такого платника податків. До маркетингових послуг належать, у тому числі: послуги з розміщення продукції платника податку в місцях продажу, послуги з вивчення, дослідження та аналізу споживчого попиту, внесення продукції (робіт, послуг) платника податку до інформаційних баз продажу, послуги зі збору та розповсюдження інформації про продукцію (роботи, послуги) Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.108
Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів Наклеювання марки акцизного податку на пляшку (упаковку) алкогольного напою чи пачку (упаковку) тютюнового виробу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України щодо виробництва, зберігання та продажу марок акцизного податку Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.109
Материнське (холдингове) підприємство Підприємство, яке здійснює контроль дочірніх підприємств. ПСБО №19 «Об’єднання підприємств» п. 4 «Загальних положень»
Материнські компанії Юридичні особи, які є власниками інших юридичних осіб або здійснюють контроль над такими юридичними особами, як пов’язані особи Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.103
Метод ефективної ставки відсотка Метод нарахування амортизації дисконту або премії, за яким сума амортизації визначається як різниця між доходом за фіксованою ставкою відсотка і добутком ефективної ставки та амортизованої вартості на початок періоду, за який нараховується відсоток. ПСБО №12 «Фінансові інвестиції» п. 3 «Загальних положень»
Метод участі в капіталі Метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування. ПСБО №12 «Фінансові інвестиції» п. 3 «Загальних положень»
Митні платежі Податки, що відповідно до цього Кодексу або митного законодавства справляються під час переміщення або у зв’язку з переміщенням товарів через митний кордон України та контроль за справлянням яких покладено на контролюючі орган Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.113
Митні режими Вживається у значенні, наведеному в Митному кодексі України: “1. З метою застосування законодавства України з питань державної митної справи запроваджуються такі митні режими: 1) імпорт (випуск для вільного обігу);  2) реімпорт; 3) експорт (остаточне вивезення); 4) реекспорт; 5) транзит; 6) тимчасове ввезення; 7) тимчасове вивезення; 8) митний склад; 9) вільна митна зона; 10) безмитна торгівля; 11) переробка на митній території; 12) переробка за межами митної території; 13) знищення або руйнування; 14) відмова на користь держави. 2. Митні режими встановлюються виключно цим Кодексом”.   Митний кодекс України, ст. 70.; Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.113
Міжнародні експрес-відправлення Вживається у значенні, наведеному в Митному кодексі України: “міжнародні експрес-відправлення – належним чином упаковані міжнародні відправлення з документами чи товарним вкладенням, які приймаються, обробляються, перевозяться будь-яким видом транспорту за міжнародним транспортним документом з метою доставки одержувачу прискореним способом у визначений строк;”   Митний кодекс України, ст. 4, п. 32; Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.113
Міжнародні поштові відправлення Вживається у значенні, наведеному в Митному кодексі України: “міжнародні поштові відправлення – упаковані та оформлені відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та Правил надання послуг поштового зв’язку листи, поштові картки, бандеролі, спеціальні мішки з позначкою “М”, дрібні пакети, відправлення з оголошеною цінністю, поштові посилки, згруповані поштові відправлення з позначкою “Консигнація”, відправлення міжнародної прискореної пошти “EMS”, які приймаються для пересилання за межі України, доставляються в Україну або переміщуються через територію України транзитом операторами поштового зв’язку;”   Митний кодекс України, ст. 4, п. 31; Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.113
Міжнародні стандарти фінансової звітності Прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання фінансової звітності ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Мінеральна сировина Товарна продукція гірничодобувного підприємства, що є результатом його господарської діяльності з видобутку корисних копалин, у тому числі шляхом виконання господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, і за якісними характеристиками відповідає вимогам установлених законодавством стандартів або вимогам договорів Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.112
Мінімальне акцизне податкове зобов’язання Мінімальна величина податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку з сигарет, виражена у твердій сумі за 1000 штук сигарет одного найменування, реалізованих на митній території України чи ввезених на митну територію України Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.114
Мінімальні орендні платежі Платежі, що підлягають сплаті орендарем протягом строку оренди (за вирахуванням вартості послуг та податків, що підлягають сплаті орендодавцю, і непередбаченої орендної плати), збільшені:  1) для орендаря – на суму його гарантованої ліквідаційної вартості;  2) для орендодавця – на суму його гарантованої ліквідаційної вартості. У разі можливості та наміру орендаря придбати об’єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання, мінімальні орендні платежі складаються з мінімальної орендної плати за весь строк оренди та суми, яку слід сплатити згідно з угодою на придбання об’єкта оренди. ПСБО №14 «Оренда» п. 4 «Загальних положень»
Монетарні статті Статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов’язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів. ПСБО №21 «Вплив змін валютних курсів» п. 4 «Загальних положень»
Надання послуг електронного цифрового підпису Реєстрація заявників, надання у користування засобів електронного цифрового підпису, надання допомоги при генерації відкритих та особистих ключів, обслуговування сертифікатів ключів (формування, розповсюдження, скасування, зберігання, блокування та відновлення), надання інформації щодо чинних, скасованих і блокованих сертифікатів ключів, надання послуги фіксування часу, консультаційних та інших послуг, визначених Законом України “Про електронний цифровий підпис” Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.1141
Надміру сплачені грошові зобов’язання Суми коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету понад нараховані суми грошових зобов’язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.115
Накопичена амортизація нематеріальних активів Сума амортизації об’єкта нематеріальних активів з початку його корисного використання. ПСБО №8 «Нематеріальні активи» п. 4 «Загальних положень»
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку Нормативно-правовий акт, затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам фінансової звітності ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Невідмовна орендна угода Орендна угода, за якою орендарем на початок строку оренди сплачено таку суму орендної плати, яка дає змогу орендодавцю бути впевненим у продовженні строку оренди, або яка може бути розірвана тільки:  1) з дозволу орендодавця;  2) якщо відбулася певна непередбачена подія;  3) у разі укладання орендарем нової угоди про оренду цього самого активу або замість нього іншого аналогічного за призначенням активу з тим самим орендодавцем. ПСБО №14 «Оренда» п. 4 «Загальних положень»
Негарантована ліквідаційна вартість Частина ліквідаційної вартості об’єкта оренди, отримання якої орендодавцем не забезпечується або гарантується лише пов’язаною з ним стороною.
Негрошові операції Операції, які не потребують використання грошей та їх еквівалентів; необоротні активи – всі активи, що не є оборотними ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Недержавне пенсійне забезпечення Пенсійне забезпечення, яке здійснюється недержавними пенсійними фондами, страховими організаціями та банками відповідно доЗакону України “Про недержавне пенсійне забезпечення” та/або страховими організаціями за договорами страхування довічної пенсії відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та/або страховиками за договорами страхування додаткової пенсії відповідно до підпункту 14.1.522 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.116
Незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи Капітальні інвестиції у придбання, створення і модернізацію нематеріальних активів, використання яких за призначенням на дату балансу не відбулося. ПСБО №8 «Нематеріальні активи» п. 4 «Загальних положень»
Незначні запаси корисних копалин Запаси корисних копалин, що визначаються закритеріями, які встановлюються Кабінетом Міністрів України Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.118
Неконтрольована частка Частина чистого прибутку (збитку), сукупного доходу та чистих активів дочірнього підприємства, яка не належить материнському підприємству (прямо або через інші дочірні підприємства) ПСБО №2 «Консолідована фінансова звітність», п. 4, розділ І «Загальні положення»
Нелісові землі Земельні ділянки, зайняті чагарниками, комунікаціями, сільськогосподарськими угіддями, водами і болотами, малопродуктивними землями тощо Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.119
Нематеріальний актив Немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований. ПСБО №8 «Нематеріальні активи» п. 4 «Загальних положень»
Нематеріальні активи Право власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об’єктом права власності (інтелектуальної власності), право користування майном та майновими правами платника податку в установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном та майновими правами Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.120
Немонетарні активи Всі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей. ПСБО №19 «Об’єднання підприємств» п. 4 «Загальних положень»
Немонетарні активи Усі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей. ПСБО №8 «Нематеріальні активи» п. 4 «Загальних положень»
Немонетарні статті Статті інші, ніж монетарні статті балансу. ПСБО №21 «Вплив змін валютних курсів» п. 4 «Загальних положень»
Непередбачена орендна плата Частина орендної плати, яка не зафіксована конкретною сумою та розраховується із застосуванням показників інших, ніж строк оренди (обсяг продажу, рівень використання, індекс інфляції та цін, ринкові ставки відсотка тощо). ПСБО №14 «Оренда» п. 4 «Загальних положень»
Непередбачене зобов’язання  1) зобов’язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого буде підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не має повного контролю; або  2) теперішнє зобов’язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки малоймовірно, що для врегулювання зобов’язання потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки суму зобов’язання не можна достовірно визначити. ПСБО №11 «Зобов’язання» п. 4 «Загальних положень»
Неприбуткові підприємства, установи та організації Неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно допункту 133.4 статті 133 цього Кодексу Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.121
Нереалізовані прибутки та збитки від внутрішньогрупових операцій Прибутки та збитки, які виникають внаслідок внутрішньогрупових операцій (продажу товарів, продукції, виконання робіт, послуг тощо) і включаються до балансової вартості активів підприємства ПСБО №2 «Консолідована фінансова звітність», п. 4, розділ І «Загальні положення»
Нерезиденти а) іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України; б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні; в) фізичні особи, які не є резидентами України Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.122
Несільськогосподарські угіддя Господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім віднесених до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, землі під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції, землі тимчасової консервації тощо Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.123
Несупроводжуваний багаж Вживається у значенні, наведеному в Митному кодексі України: “несупроводжуваний багаж – товари, що відправляються їх власниками – громадянами з оформленням багажних або інших перевізних документів та переміщуються через митний кордон України окремо від цих громадян;”   Митний кодекс України, ст. 4, п. 34; Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.113
Новий транспортний засіб Транспортний засіб, що не має актів державної реєстрації уповноважених органів, у тому числі іноземних, які дають право на його експлуатацію Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.124
Норма капіталізації фінансових витрат Частка від ділення середньозваженої величини фінансових витрат та суми всіх непогашених запозичень (крім тих, що безпосередньо пов’язані з кваліфікаційним активом або мають цільове призначення) підприємства протягом звітного періоду. ПСБО №31 «Фінансові витрати» п. 3 «Загальних положень»
Нормальна потужність Очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва. ПСБО №16 «Витрати» п. 4 «Загальних положень»
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок для цілей розділу XIIглави 1 розділу XIV цього Кодексу Капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений відповідно до законодавства центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.125
Об’єкти житлової нерухомості Будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.129
Об’єкти нежитлової нерухомості Будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють: а) будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку; б) будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей; в) будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування; г) гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки; ґ) будівлі промислові та склади; д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки); е) господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо; є) інші будівлі Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.1291
Об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності Поєднання окремих підприємств та/або видів їх діяльності в одне підприємство з метою одержання доходів, зниження витрат або отримання економічних вигод у інший спосіб. Поєднання може відбуватися шляхом приєднання одного підприємства (його компонента) до іншого, придбання всіх чистих активів (деяких чистих активів), прийняття зобов’язань або придбання капіталу іншого підприємства з метою одержання контролю одним підприємством над чистими активами та діяльністю іншого підприємства. Якщо об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності контролюється тією самою стороною (сторонами) до і після поєднання і цей контроль не є тимчасовим, то це не є об’єднанням підприємств та/або видів їх господарської діяльності. ПСБО №19 «Об’єднання підприємств» п. 4 «Загальних положень»
Об’єкт будівництва Сукупність будівель і споруд або окремі будівлі і споруди, будівництво яких здійснюється за єдиним проектом. ПСБО №18 «Будівельні контракти» п. 2 «Загальних положень»
Об’єкт витрат Продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов’язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат. ПСБО №16 «Витрати» п. 4 «Загальних положень»
Об’єкт основних засобів Закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс – певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством/установою. Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об’єкт основних засобів. ПСБО №7 «Основні засоби», п. 4 «Загальних положень»
Об’єкт хеджування Актив, зобов’язання або майбутня операція, що створюють для підприємства ризик зміни справедливої вартості цих активів і зобов’язань або зміни грошових потоків, пов’язаних з майбутньою операцією. ПСБО №13 «Фінансові інструменти» п. 4 «Загальних положень»
Облікова оцінка Попередня оцінка, яка використовується підприємством з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами ПСБО №6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», п. 3 «Загальних положень»
Облікова політика Сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Облікова політика Сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються суб’єктом державного сектору для складання та подання фінансової звітності НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Обліковий прибуток (збиток) Сума прибутку (збитку) до оподаткування, визначена в бухгалтерському обліку і відображена у звіті про фінансові результати за звітний період. ПСБО №17 «Податок на прибуток» п. 3 «Загальних положень»
Оборотні активи Гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Обсяг вантажу Обсяг за договором між перевізником та вантажовідправником, що підлягає транспортуванню (переміщенню) засобами трубопровідного транспорту згідно з істотними умовами (обсяги, строки та відповідні маршрути) відповідного договору з надання транспортних послуг Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.127
Обсяг видобутих корисних копалин (мінеральної сировини) Обсяг товарної продукції гірничодобувного підприємства, що відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” обліковується гірничодобувним підприємством як запаси – активи, вартість яких може бути достовірно визначена, для яких існує імовірність отримання їх власником – суб’єктом господарювання економічної вигоди, пов’язаної з їх використанням, та які складаються з: сировини, призначеної для обслуговування виробництва, у тому числі шляхом виконання господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, та адміністративних потреб; готової продукції, що виготовлена на гірничодобувному підприємстві, у тому числі шляхом виконання господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.128
Обсяг видобутої вуглеводневої сировини а) для цілей розділу IX – обсяг нафти, природного газу (у тому числі супутнього (нафтового) газу), газового конденсату у значенні, наведеному в підпункті 14.1.128 цієї статті, що у порядку визначеному в правилах видобування вуглеводневої сировини, взятий на облік безпосередньо після пунктів їх підготовки із застосуванням засобів приладового обліку; б) для цілей розділу XVIII – вироблена продукція у значенні, наведеному в Законі України “Про угоди про розподіл продукції”. У випадках, коли вироблена продукція обліковується та використовується інвестором як паливо або сировина, обсяг видобутої вуглеводневої сировини визначається в порядку, передбаченому підпунктом “а” цього пункту Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.126
Обтяжливий контракт Контракт, витрати (яких не можна уникнути) на виконання якого перевищують очікувані економічні вигоди від цього контракту. ПСБО №11 «Зобов’язання» п. 4 «Загальних положень»
Одиниця площі оподатковуваної земельної ділянки: У межах населеного пункту – 1 (один) метр квадратний (кв. метр); за межами населеного пункту – 1 (один) гектар (га) Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.130
Однорідні (подібні) товари (роботи, послуги) Товари (роботи, послуги), що не є ідентичними, але мають схожі характеристики і складаються із схожих компонентів, у результаті чого виконують однакові функції порівняно з товарами, що оцінюються, та вважаються комерційно взаємозамінними. Для визначення товарів однорідними (подібними) враховуються такі ознаки: якість та ділова репутація на ринку; наявність торговельної марки; країна виробництва (походження); виробник; рік виробництва; новий чи вживаний; термін придатності Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.131
Оператор спільної діяльності Учасник спільної діяльності без створення юридичної особи, якому згідно з договором доручено вести справи спільної діяльності, зокрема її бухгалтерський облік. ПСБО №12 «Фінансові інвестиції» п. 3 «Загальних положень»
Операційна діяльність Основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Операційна діяльність Основна діяльність, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Операційна нерухомість Власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою використання для виробництва, або постачання товарів чи надання послуг, або ж в адміністративних цілях. ПСБО №32 «Інвестиційна нерухомість» п. 4 «Загальних положень»
Операційна оренда Оренда інша, ніж фінансова. ПСБО №14 «Оренда» п. 4 «Загальних положень»
Операційний (банківський) день Частина робочого дня, протягом якої приймаються документи на переказ та на їх відкликання і, за наявності технічної можливості, здійснюється їх обробка, передача та виконання Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.133
Операційний цикл Проміжок часу між придбанням запасів для провадження діяльності і отриманням грошей та їх еквівалентів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Операції пов’язаних сторін Передача активів або зобов’язань однією пов’язаною стороною іншій пов’язаній стороні НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Операції пов’язаних сторін Передача активів або зобов’язань однією пов’язаною стороною іншим пов’язаним сторонам. ПСБО №23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін» п. 4 «Загальних положень»
Операція в іноземній валюті Господарська операція, вартість якої визначена в іноземній валюті або яка потребує розрахунків в іноземній валюті. ПСБО №21 «Вплив змін валютних курсів» п. 4 «Загальних положень»
Операція з давальницькою сировиною Операція з переробки (обробки, збагачення чи використання) давальницької сировини (незалежно від кількості замовників і виконавців, а також етапів (операцій)) з метою одержання готової продукції за відповідну плату. До операцій з давальницькою сировиною належать операції, в яких сировина замовника на конкретному етапі її переробки становить не менш як 20 відсотків загальної вартості готової продукції Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.134
Операція РЕПО Операція купівлі (продажу) цінних паперів із зобов’язанням зворотного їх продажу (купівлі) через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною, що здійснюється на основі єдиного договору РЕПО. В цілях цього Кодексу строк між датами виконання першої та другої частин операції РЕПО (строк РЕПО) не може перевищувати одного року Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.167
Операція, платіж за якою здійснюється на основі акцій Операція, за якою заборгованість за придбані (отримані) товари (роботи, послуги) підприємство погашає інструментами власного капіталу (в тому числі акціями або опціонами на акції) та/або коштами (іншими активами) в сумі, яка визначається на основі вартості акцій або інших інструментів власного капіталу. ПСБО №34 «Платіж на основі акцій» п. 1.4 «Загальних положень»
Оподаткування для цілей розділу IX цього Кодексу Оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин, оподаткування рентною платою за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, оподаткування рентною платою за користування радіочастотним ресурсом України, оподаткування рентною платою за спеціальне використання води, оподаткування рентною платою за спеціальне використання лісових ресурсів, оподаткування рентною платою за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.135
Опціон Цивільно-правовий договір, згідно з яким одна сторона контракту одержує право на придбання (продаж) базового активу, а інша сторона бере на себе безумовне зобов’язання продати (придбати) базовий актив у майбутньому протягом строку дії опціону чи на встановлену дату (дату виконання) за визначеною під час укладання такого контракту ціною базового активу. За умовами опціону покупець виплачує продавцю премію опціону Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.45.2
Опціон на акції Договір, який надає утримувачеві право (але не зобов’язує) підписатися на акції підприємства з фіксованою ціною або ціною, яку можна визначити на конкретний період. ПСБО №34 «Платіж на основі акцій» п. 1.4 «Загальних положень»
Опціон оновлений Опціон на нові акції, який укладається, якщо акції використовують для забезпечення відповідності ціні здійснення попереднього опціону на акції. ПСБО №34 «Платіж на основі акцій» п. 1.4 «Загальних положень»
Орган стягнення Державний орган, уповноважений здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах повноважень, встановлених цим Кодексом та іншими законами України Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.137
Оренда Угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку. ПСБО №14 «Оренда» п. 4 «Загальних положень»
Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності Обов’язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою (далі у розділі XII – орендна плата) Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.136
Орендна ставка відсотка Ставка відсотка, за якою теперішня вартість суми мінімальних орендних платежів та негарантованої ліквідаційної вартості дорівнює справедливій вартості об’єкта фінансової оренди на початок строку оренди. ПСБО №14 «Оренда» п. 4 «Загальних положень»
Оскарження рішень контролюючих органів Оскарження платником податку податкового повідомлення – рішення про визначення сум грошового зобов’язання платника податків або будь-якого рішення контролюючого органу в порядку і строки, які встановлені цим Кодексом за процедурами адміністративного оскарження, або в судовому порядку Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.7
Основна діяльність Операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Основні засоби Матеріальні активи, які підприємство/установа утримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) ПСБО №7 «Основні засоби», п. 4 «Загальних положень»
Основні засоби Матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.138
Особа для цілей розділу V цього Кодексу Будь-яка із зазначених нижче осіб: а) юридична особа, створена відповідно до закону у будь-якій організаційно-правовій формі, у тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, яка: або є платником податків і зборів, встановлених цим Кодексом, крім єдиного податку; або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість; або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку, і добровільно переходить у встановленому цим Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість; б) фізична особа – підприємець, яка: або є платником податків і зборів, встановлених цим Кодексом, крім єдиного податку; або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість; або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку, і добровільно переходить у встановленому цим Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість; в) юридична особа, фізична особа, фізична особа – підприємець, яка ввозить товари на митну територію України; г) постійне представництво; ґ) інвестор (оператор) відповідно до угоди про розподіл продукції, на якого покладено ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції. Для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють спільну діяльність без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності. Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку. Для цілей оподаткування господарські відносини між учасниками спільної діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів. Порядок податкового обліку та звітності про результати спільної діяльності встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.139
Особисті речі Вживається у значенні, наведеному в Митному кодексі України: “особисті речі – товари, нові і такі, що були у вжитку, призначені для забезпечення звичайних повсякденних потреб фізичної особи, які відповідають меті перебування зазначеної особи відповідно в Україні або за кордоном, переміщуються через митний кордон України у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі і не призначені для підприємницької діяльності, відчуження або передачі іншим особам;”   Митний кодекс України, ст. 4, п. 36; Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.113
Остаточний розрахунок за програмою з визначеною виплатою Дія підприємства, якою анулюються всі подальші зобов’язання щодо частини або повного обсягу виплат за програмою з визначеною виплатою, зокрема одноразова сплата грошовими коштами учасникам програми. ПСБО №26 «Виплати працівникам» п. 3 «Загальних положень»
Офіційний валютний курс (валютний курс) У значенні, наведеному в Законі України “Про Національний банк України”: “офіційний валютний курс – курс валюти, офіційно встановлений Національним банком України як уповноваженим органом держави;” Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.140
Паливо моторне сумішеве Види палива, отримані в результаті змішування палива, одержаного з нафтової сировини, з біоетанолом та добавками на основі біоетанолу, біодизелю або іншими біокомпонентами, вміст яких відповідає вимогам нормативних документів на паливо моторне сумішеве Законі України “Про Національний банк України” ст.1; Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.141
Пальне Нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, інші товари, зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.1411
Пасивні доходи Доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.268
Пенсійний вклад Кошти, внесені на пенсійний депозитний рахунок, відкритий у банківській установі згідно з договором пенсійного вкладу відповідно до закону Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.161
Пенсійний внесок Кошти, внесені до недержавного пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок до банківської установи у межах недержавного пенсійного забезпечення чи сплачені до Накопичувального пенсійного фонду загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (далі – Накопичувальний фонд) відповідно до закону. Для цілей оподаткування пенсійний внесок не є єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.160
Пеня Сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов’язань, не сплачених у встановлені законодавством строки Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.162
Первинна переробка (збагачення) мінеральної сировини як вид господарської діяльності гірничодобувного підприємства Включає сукупність операцій збирання, дроблення або мелення, сушку, класифікацію (сортування), брикетування, збагачення фізико-хімічними методами (без якісної зміни мінеральних форм корисних копалин, їх агрегатно-фазового стану, кристалохімічної структури), за виключенням агломерації/грудкування руди з термічною обробкою, агломерацію та збагачення фізико-хімічними методами, а також може включати переробні технології, що є спеціальними видами робіт з добування корисних копалин (підземна газифікація та виплавляння, хімічне та бактеріальне вилуговування, дражна та гідравлічна розробка розсипних родовищ, гідравлічний транспорт гірничих порід покладів дна водойм) Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.150
Первісна вартість Історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів ПСБО №7 «Основні засоби», п. 4 «Загальних положень»
Передавальні пристрої земельні поліпшення, створені для виконання спеціальних функцій з передачі енергії, речовини, сигналу, інформації тощо будь-якого походження та виду на відстань (лінії електропередачі, трубопроводи, водопроводи, теплові та газові мережі, лінії зв’язку тощо) Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.143
Переоцінена вартість Вартість необоротних активів після їх переоцінки. ПСБО №7 «Основні засоби», п. 4 «Загальних положень»
Пересувне джерело забруднення Транспортний засіб, рух якого супроводжується викидом в атмосферу забруднюючих речовин Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.142
Перша реєстрація транспортного засобу Реєстрація транспортного засобу, яка здійснюється уповноваженими державними органами України щодо цього транспортного засобу в Україні вперше Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.163
Пиво Насичений діоксидом вуглецю пінистий алкогольний напій із вмістом спирту етилового від 0,5 відсотка об’ємних одиниць, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами, що відноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203 Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.144
Підакцизні товари (продукція) Товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які цим Кодексом встановлено ставки акцизного податку Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.145
Підрядник Юридична особа, яка укладає будівельний контракт, виконує передбачені будівельним контрактом роботи і передає їх замовникові. ПСБО №18 «Будівельні контракти» п. 2 «Загальних положень»
План Графік документальних виїзних перевірок – перелік платників податків, що підлягають плановій перевірці контролюючими органами у відповідний період календарного року Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.164
Плата за землю Обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.147
Плата за марки акцизного податку Плата, що вноситься вітчизняними виробниками та імпортерами алкогольних напоїв і тютюнових виробів за покриття витрат з виробництва, зберігання та реалізації марок акцизного податку. Розмір плати за марки акцизного податку встановлюється Кабінетом Міністрів України Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.148
Платник рентної плати для цілей розділу IX цього Кодексу платник рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, платник рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, платник рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, платник рентної плати за спеціальне використання води, платник рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, платник рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.149
Пов’язані особи Юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, з урахуванням таких критеріїв: а) для юридичних осіб: одна юридична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків; дна і та сама юридична або фізична особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами у кожній такій юридичній особі у розмірі 20 і більше відсотків; одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) одноособових виконавчих органів кожної такої юридичної особи; одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради кожної такої юридичної особи; принаймні 50 відсотків складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради кожної такої юридичної особи складають одні і ті самі фізичні особи; одноособові виконавчі органи таких юридичних осіб призначені (обрані) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу); юридична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради; сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від однієї юридичної особи та/або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою, стосовно іншої юридичної особи перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, – більше ніж у 10 разів). При цьому сума таких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги та власного капіталу визначається як середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду); б) для фізичної особи та юридичної особи: фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків; фізична особа має право призначати (обирати) одноособовий виконавчий орган такої юридичної особи або призначати (обирати) не менш як 50 відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради; фізична особа здійснює повноваження одноособового виконавчого органу в такій юридичній особі; фізична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради; сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від фізичної особи, наданих юридичній особі, та/або будь-яких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших фізичних осіб, наданих юридичній особі, які надаються під гарантії цієї фізичної особи, перевищують суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, – більше ніж у 10 разів). При цьому сума таких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги та власного капіталу визначається як середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду); в) для фізичних осіб – чоловік (дружина), батьки (у тому числі усиновлювачі), діти (повнолітні/неповнолітні, у тому числі усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри, опікун, піклувальник, дитина, над якою встановлено опіку чи піклування. Усі корпоративні права, які належать (безпосередньо та/або опосередковано) юридичній особі в іншій юридичній особі, є сумою часток корпоративних прав, які: безпосередньо належать такій юридичній особі в іншій юридичній особі; належать будь-якій із пов’язаних сторін такої юридичної особи в іншій юридичній особі. Для цілей визначення, чи володіє фізична особа безпосередньо та/або опосередковано корпоративними правами у розмірі 20 і більше відсотків у юридичній особі, усі корпоративні права, які належать (безпосередньо та/або опосередковано) фізичній особі, є сумою часток корпоративних прав, які: безпосередньо належать такій фізичній особі в юридичній особі; належать будь-яким пов’язаним особам такої фізичної особи у зазначеній юридичній особі. Розмір частки володіння корпоративними правами розраховується у разі: опосередкованого володіння (в одному ланцюгу) – шляхом множення часток володіння корпоративними правами; володіння через кілька ланцюгів – шляхом підсумовування часток володіння корпоративними правами в кожному ланцюгу. У разі коли частка володіння корпоративними правами кожної особи в наступній юридичній особі в ланцюгу перевищує 20 відсотків, усі особи такого ланцюга є пов’язаними (незалежно від результатів множення). Пряма або опосередкована участь держави в юридичних особах не є підставою для визнання таких юридичних осіб пов’язаними. Такі платники податків можуть бути визнані пов’язаними з інших підстав, передбачених цим підпунктом. За наявності обставин, зазначених в абзаці першому цього підпункту, юридичні та/або фізичні особи, які є сторонами господарської операції, мають право самостійно визнати себе для цілей оподаткування пов’язаними особами з підстав, не передбачених у підпунктах “а” – “в” цього підпункту. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, в судовому порядку може довести на основі фактів і обставин, що одна юридична або фізична особа здійснювала практичний контроль за бізнес-рішеннями іншої юридичної особи та/або що та сама фізична або юридична особа здійснювала практичний контроль за бізнес-рішеннями кожної юридичної особи Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.159
Пов’язані сторони Особи, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншою стороною. ПСБО №23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін» п. 4 «Загальних положень»
Погашення податкового боргу Зменшення абсолютного значення суми такого боргу, підтверджене відповідним документом Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.152
Податкова база активу і зобов’язання Оцінка активу і зобов’язання, яка використовується з метою оподаткування цього активу і зобов’язання при визначенні податку на прибуток. ПСБО №17 «Податок на прибуток» п. 3 «Загальних положень»
Податкова вимога Письмова вимога контролюючого органу до платника податків щодо погашення суми податкового боргу Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.153
Податкова застава Спосіб забезпечення сплати платником податків грошового зобов’язання та пені, не сплачених таким платником у строк, визначений цим Кодексом. Податкова застава виникає на підставах, встановлених цим Кодексом. У разі невиконання платником податків грошового зобов’язання, забезпеченого податковою заставою, орган стягнення у порядку, визначеному цим Кодексом, звертає стягнення на майно такого платника, що є предметом податкової застави Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.155
Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання Документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених цим Кодексом Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.170
Податкова інформація У значенні, визначеному Законом України “Про інформацію”: “Податкова інформація – сукупність відомостей і  даних,  що створені  або отримані суб’єктами інформаційних відносин у процесі  поточної діяльності  і  необхідні  для  реалізації  покладених  на контролюючі  органи  завдань  і  функцій у порядку,  встановленому  Податковим кодексом України”.  Законом України “Про інформацію”, ст. 16, п. 1; Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.171
Податкова консультація Допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування, нарахування та сплати податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.172
Податкове зобов’язання Сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк) Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.156
Податкове зобов’язання для цілей розділу V цього Кодексу Загальна сума податку на додану вартість, одержана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.179
Податкове повідомлення в міжнародних правовідносинах Письмове повідомлення контролюючого органу про обов’язок платника податків сплатити суму грошового зобов’язання, визначену документом іноземної держави, за яким здійснюється погашення такої суми грошового зобов’язання відповідно до міжнародного договору України Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.158
Податкове повідомлення-рішення Письмове повідомлення контролюючого органу (рішення) про обов’язок платника податків сплатити суму грошового зобов’язання, визначену контролюючим органом у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами, контроль за виконанням яких покладено на контролюючі органи, або внести відповідні зміни до податкової звітності Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.157
Податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента – юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV цього Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому статтею 18 та розділом IVцього Кодексу Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.180
Податковий борг Сума узгодженого грошового зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов’язання Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.175
Податковий борг в міжнародних правовідносинах Грошове зобов’язання з урахуванням штрафних санкцій, пені за їх наявності та витрат, пов’язаних з його стягненням, несплачене в установлений строк, що на підставі відповідного документа іноземної держави є предметом стягнення, яке може бути звернуто відповідно до міжнародного договору України Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.154
Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка) (далі – податковий вексель для цілей розділу VI цього Кодексу), Простий вексель, авальований банком, що видається векселедавцем: до отримання з акцизного складу спирту етилового, до отримання з нафтопереробного підприємства нафтопродуктів або до ввезення нафтопродуктів на митну територію України і є забезпеченням виконання ним зобов’язання сплатити суму акцизного податку у строк, визначений статтями 225, 229 цього Кодексу Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.176
Податковий кредит Сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов’язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом Vцього Кодексу Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.181
Податковий пост Пост, що утворюється на території підприємств, де виробляються продукти з використанням підакцизних товарів, на які встановлено нульову ставку податку, що визначені у статті 229 цього Кодексу. На податковому посту здійснюють постійний безпосередній контроль постійні представники контролюючого органу за місцем його розташування Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.177
Податковий прибуток (збиток) Сума прибутку (збитку), визначена за податковим законодавством об’єктом оподаткування за звітний період. ПСБО №17 «Податок на прибуток» п. 3 «Загальних положень»
Податок на додану вартість Непрямий податок, який нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V цього Кодексу Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.178
Податок, платник податку, оподаткування, оподатковуваний дохід для цілей розділу IV цього Кодексу Податок на доходи фізичних осіб, платник податку на доходи фізичних осіб, оподаткування податком на доходи фізичних осіб, дохід фізичної особи, який підлягає оподаткуванню Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.166
Податок, платник податку, оподаткування, оподатковуваний прибуток для цілейрозділу III цього Кодексу Податок на прибуток підприємств, платник податку на прибуток підприємств, оподаткування податком на прибуток підприємств, прибуток, який підлягає оподаткуванню Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.165
податок, платник податку, оподаткування, ставка податку для цілей розділу VIцього Кодексу акцизний податок, платник акцизного податку, оподаткування акцизним податком, ставка акцизного податку Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.187
Податок; оподаткування; платник податку; оподатковувана операція для цілейрозділу V цього Кодексу Відповідно податок на додану вартість; оподаткування податком на додану вартість; платник податку на додану вартість; операція, яка підлягає оподаткуванню податком на додану вартість Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.186
Подібні (однорідні) об’єкти Об’єкти, які мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість. ПСБО №7 «Основні засоби», п. 4 «Загальних положень»
Подія після дати балансу Подія, яка відбувається між датою балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності, підготовленої до оприлюднення, яка вплинула або може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства ПСБО №6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», п. 3 «Загальних положень»
Подія після дати балансу Подія, яка відбувається між датою балансу і датою затвердження уповноваженим органом (посадовою особою) відповідно до законодавства фінансової звітності, яка вплинула або може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів суб’єкта державного сектору НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Позика Грошові кошти, що надаються резидентами, які є фінансовими установами, або нерезидентами, крім нерезидентів, які мають офшорний статус, позичальнику на визначений строк із зобов’язанням їх повернення та сплатою процентів за користування сумою позики Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.267
Показники Platts Індекси, що офіційно визначені світовим інформаційним агентством Platts та є базою для використання суб’єктами господарської діяльності” Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.270
Покупець марок акцизного податку Суб’єкт господарювання, який відповідно до законодавства України є платником акцизного податку з алкогольних напоїв та тютюнових виробів Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.190
Помилково сплачені грошові зобов’язання Суми коштів, які на певну дату надійшли до відповідного бюджету від юридичних осіб (їх філій, відділень, інших відокремлених підрозділів, що не мають статусу юридичної особи) або фізичних осіб (які мають статус суб’єктів підприємницької діяльності або не мають такого статусу), що не є платниками таких грошових зобов’язань Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.182
Послуга з надання персоналу Господарська або цивільно-правова угода, відповідно до якої особа, що надає послугу (резидент або нерезидент), направляє у розпорядження іншої особи (резидента або нерезидента) одну або декількох фізичних осіб для виконання визначених цією угодою функцій. Угода про надання персоналу може передбачати укладання зазначеними фізичними особами трудової угоди або трудового контракту із особою, у розпорядження якої вони направлені. Інші умови надання персоналу (у тому числі винагорода особи, що надає послугу) визначаються угодою сторін Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.183
Постачання послуг Будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності. З метою оподаткування постачанням послуг, зокрема є: а) досягнення домовленості утримуватися від певної дії або від конкуренції з третьою особою чи надання дозволу на будь-яку дію за умови укладення договору; б) постачання послуг за рішенням органу державної влади чи органу місцевого самоврядування або в примусовому порядку; в) постачання послуг іншій особі на безоплатній основі; г) передача результатів виконаних робіт, наданих послуг платнику податку, уповноваженому згідно з договором вести облік результатів спільної діяльності без утворення юридичної особи, а також їх повернення таким платником податку після закінчення спільної діяльності; ґ) передача (внесення) виконаних робіт, наданих послуг як вклад у спільну діяльність без утворення юридичної особи, а також повернення послуг; д) постачання послуг з розміщення знаку відповідної торгової марки або самого товару чи послуги в кінофільмі, серіалі або телевізійній програмі, які є візуальними (глядачі лише бачать продукт або знак торговельної марки, продукт чи торговельна марка згадується у розмові персонажа; товар, послуга чи торговельна марка органічно вплітаються в сюжет і є його частиною) Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.185
Постачання товарів Будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. З метою застосування терміна “постачання товарів” електрична та теплова енергія, газ, пар, вода, повітря, охолоджене чи кондиційоване, вважаються товаром. Постачанням товарів також вважаються: а) фактична передача матеріальних активів іншій особі на підставі договору про фінансовий лізинг (повернення матеріальних активів згідно з договором про фінансовий лізинг) чи іншої домовленості, відповідно до якої оплата відстрочена, але право власності на матеріальні активи передається не пізніше дати здійснення останнього платежу; б) передача права власності на матеріальні активи за рішенням органу державної влади або органу місцевого самоврядування чи відповідно до законодавства; в) будь-яка із зазначених дій платника податку щодо матеріальних активів, якщо платник податку мав право на віднесення сум податку до податкового кредиту у разі придбання зазначеного майна чи його частини (безоплатна передача майна іншій особі; передача майна у межах балансу платника податку, що використовується у господарській діяльності платника податку для його подальшого використання з метою, не пов’язаною із господарською діяльністю такого платника податку; передача у межах балансу платника податку майна, що планувалося для використання в оподатковуваних операціях, для його використання в операціях, що звільняються від оподаткування або не підлягають оподаткуванню); г) передача (внесення) товарів (у тому числі необоротних активів) як вклад у спільну діяльність без утворення юридичної особи, а також їх повернення; д) ліквідація платником податку за власним бажанням необоротних активів, які перебувають у такого платника; е) передача товарів згідно з договором, за яким сплачується комісія (винагорода) за продаж чи купівлю. Не є постачанням товарів випадки, коли основні виробничі засоби або невиробничі засоби ліквідуються у зв’язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, а також в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення необоротних активів, або коли платник податку надає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення необоротних активів в інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.191
Постійне представництво Постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар’єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів, сервер. З метою оподаткування термін “постійне представництво” включає будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об’єкт чи пов’язану з ними наглядову діяльність, якщо тривалість робіт, пов’язана з таким майданчиком, об’єктом чи діяльністю, перевищує шість місяців; надання послуг нерезидентом (крім послуг з надання персоналу), у тому числі консультаційних, через співробітників або інший персонал, найнятий ним для таких цілей, але якщо така діяльність провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що пов’язаний з ним) в Україні протягом періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як шість місяців, у будь-якому дванадцятимісячному періоді; резидентів, які мають повноваження: діяти від імені виключно такого нерезидента (проведення переговорів щодо суттєвих умов та/або укладення договорів (контрактів) від імені цього нерезидента), що призводить до виникнення у цього нерезидента цивільних прав та обов’язків; та/або утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, що мають статус складу тимчасового зберігання або митного ліцензійного складу. Постійним представництвом не є використання будівель або споруд виключно з метою зберігання, демонстрації або доставки товарів чи виробів, що належать нерезиденту; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або демонстрації; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою переробки іншим підприємством; утримання постійного місця діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збирання інформації для нерезидента; направлення у розпорядження особи фізичних осіб у межах виконання угод про послуги з надання персоналу; утримання постійного місця діяльності виключно з метою провадження для нерезидента будь-якої іншої діяльності, яка має підготовчий або допоміжний характер Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.193
Постійний представник (представники) контролюючого органу на акцизному складі Призначена наказом контролюючого органу за місцем розташування акцизного складу посадова особа, яка здійснює постійний безпосередній контроль за дотриманням установленого порядку виробництва, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі підакцизних товарів (продукції) у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.194
Потенційна проста акція Фінансовий інструмент або інша угода, які дають право на отримання простих акцій. ПСБО №24 «Прибуток на акцію» п. 3 «Загальних положень»
Поточна дебіторська заборгованість Сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу. ПСБО №10 «Дебіторська заборгованість» п. 4 «Загальних положень»
Поточний податок на прибуток Сума податку на прибуток, визначена у звітному періоді відповідно до податкового законодавства. ПСБО №17 «Податок на прибуток» п. 3 «Загальних положень»
Поточні біологічні активи Біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі. ПСБО №30 «Біологічні активи» п. 4 «Загальних положень»
Поточні виплати працівнику Виплати працівнику (окрім виплат при звільненні та виплат інструментами власного капіталу підприємства), які підлягають сплаті в повному обсязі протягом дванадцяти місяців по закінченні місяця, у якому працівник виконував відповідну роботу. ПСБО №26 «Виплати працівникам» п. 3 «Загальних положень»
Поточні зобов’язання Зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу. ПСБО №11 «Зобов’язання» п. 4 «Загальних положень»
Похідний фінансовий інструмент Фінансовий інструмент:  розрахунки за яким провадитимуться у майбутньому;  вартість якого змінюється внаслідок змін відсоткової ставки, курсу цінних паперів, валютного курсу, індексу цін, кредитного рейтингу (індексу) або інших змінних, що є базисними;  який не потребує початкових інвестицій. ПСБО №13 «Фінансові інструменти» п. 4 «Загальних положень»
Початок строку оренди Дата, яка настає раніше: дата підписання орендної угоди або дата прийняття сторонами зобов’язань щодо основних положень угоди про оренду. ПСБО №14 «Оренда» п. 4 «Загальних положень»
Права захисту інтересів інвесторів Повноваження, обмежений обсяг яких дає підприємству-інвестору лише можливість захистити свої права та інтереси стосовно підприємства, яке є об’єктом інвестицій, без надання можливості управляти найбільш значущими видами діяльності ПСБО №2 «Консолідована фінансова звітність», п. 4, розділ І «Загальні положення»
Працівник Фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію згідно з укладеним з роботодавцем трудовим договором (контрактом) відповідно до закону Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.195
Претензія за будівельним контрактом Сума майнової відповідальності замовника чи іншої сторони, яку вимагає відшкодувати підрядник понад ціну контракту. ПСБО №18 «Будівельні контракти» п. 2 «Загальних положень»
Прибудинкова територія Територія навколо багатоквартирного будинку, визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації в межах відповідної земельної ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі і споруди, та необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку та забезпечення задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників) та наймачів (орендарів) квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.205
Прибуткова продукція для цілей розділу XVIII цього Кодексу Частина виробленої продукції, що розподіляється між інвестором і державою та визначається як різниця між виробленою і компенсаційною продукцією Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.196
Прибуток Сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті Різниця між залишком коштів на кінець року до коригування та скоригованим за Положенням (стандартом) 22 залишком коштів на кінець року у звіті про рух грошових коштів. ПСБО №22 «Вплив інфляції» п. 3 «Загальних положень»
Прибуток від активів програми Дохід, отриманий від активів фонду, за вирахуванням витрат на його управління, податків і зборів (обов’язкових платежів), сплачуваних безпосередньо цим фондом. ПСБО №26 «Виплати працівникам» п. 3 «Загальних положень»
Призовий (виграшний) фонд Сукупність виграшів (призів), а саме коштів, майна, майнових прав, які підлягають виплаті (видачі) гравцям у разі їх виграшу в лотерею відповідно до оприлюднених умов її випуску та проведення Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.200
Примітки до фінансової звітності Сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Примітки до фінансової звітності Сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Принцип бухгалтерського обліку Правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Принцип бухгалтерського обліку Правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Припинена діяльність Це ліквідований або визнаний як утримуваний для продажу компонент підприємства, який являє собою:  а) відокремлюваний напрям або сегмент діяльності підприємства;  б) частину єдиного скоординованого плану відмови від окремого напряму або сегменту діяльності підприємства;  в) дочірнє підприємство, що було придбане винятково з метою його перепродажу. ПСБО №27 «Необоротні активи, утримувані для продажу,та припинена діяльність» п. 4 «Загальних положень»
Проведення лотереї Господарська діяльність, яка включає в себе прийняття сплати участі у лотереї (ставок), проведення розіграшів призового (виграшного) фонду лотереї, виплату виграшів (видачу призів), а також інші операції, що забезпечують проведення лотереї Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.197
Провідний управлінський персонал Персонал, відповідальний за керівництво, планування та контролювання діяльності підприємства. ПСБО №23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін» п. 4 «Загальних положень»
Програми виплат за участю кількох роботодавців Недержавні програми з визначеним внеском або з визначеною виплатою, які використовують сукупність унесених різними підприємствами активів, що не перебувають під спільним контролем, для здійснення виплат працівникам більше ніж одного підприємства. ПСБО №26 «Виплати працівникам» п. 3 «Загальних положень»
Програми виплат інструментами власного капіталу підприємства Угоди, за якими підприємство здійснює виплати працівникам підприємства інструментами власного капіталу. ПСБО №26 «Виплати працівникам» п. 3 «Загальних положень»
Програми виплат по закінченні трудової діяльності Угоди, за якими підприємство здійснює виплати працівникам по закінченні ними трудової діяльності. ПСБО №26 «Виплати працівникам» п. 3 «Загальних положень»
Програми з визначеним внеском Програми виплат по закінченні трудової діяльності, за якими підприємство сплачує визначені відрахування фонду і не матиме зобов’язання сплачувати подальші внески, якщо фонд не матиме достатньо активів для сплати всіх виплат працівникам, пов’язаних з виконанням ними робіт у звітному та попередніх періодах. ПСБО №26 «Виплати працівникам» п. 3 «Загальних положень»
Програми з визначеною виплатою Усі програми виплат по закінченні трудової діяльності, крім програм з визначеним внеском. ПСБО №26 «Виплати працівникам» п. 3 «Загальних положень»
Продавець марок акцизного податку Контролюючі органи Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.198
Продаж (реалізація) товарів Будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів. Не вважаються продажем товарів операції з надання товарів у межах договорів комісії (консигнації), поруки, схову (відповідального зберігання), доручення, довірчого управління, оперативного лізингу (оренди), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачі прав власності на такі товари Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.202
Продаж результатів робіт (послуг) Будь-які операції господарського, цивільно-правового характеру з виконання робіт, надання послуг, надання права на користування або розпоряджання товарами, у тому числі нематеріальними активами та іншими об’єктами власності, що не є товарами, за умови компенсації їх вартості, а також операції з безоплатного надання результатів робіт (послуг). Продаж результатів робіт (послуг) включає, зокрема, надання права на користування товарами за договорами оперативного лізингу (оренди), продажу, передачі права відповідно до авторських або ліцензійних договорів, а також інші способи передачі об’єктів авторського права, патентів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної, у тому числі промислової власності Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.203
Продукція для цілей розділу XVIII цього Кодексу Корисні копалини загальнодержавного та місцевого значення (мінеральна сировина), що видобуваються (виробляються) під час розробки родовищ корисних копалин Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.199
Проміжні рахунки Рахунки за виконані роботи за будівельним контрактом, передані замовнику для оплати. ПСБО №18 «Будівельні контракти» п. 2 «Загальних положень»
Простий вексель, авальований банком Цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ банку сплатити після настання строку платежу визначену суму векселедержателю. Вексель засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити до Державного бюджету України відповідну суму коштів і є податковим зобов’язанням, визначеним векселедавцем самостійно і узгодженим з дня взяття на облік векселя контролюючим органом за місцезнаходженням векселедавця, а в разі, якщо законодавством передбачено відстрочення із сплати митних платежів, – з дня митного оформлення товарів у відповідний режим Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.204
Профіцит/дефіцит у результаті звичайної діяльності Різниця, яка залишається після вирахування витрат, що виникають від звичайної діяльності, з доходів, отриманих у результаті звичайної діяльності НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Проценти Плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані підприємству. ПСБО №15 «Дохід» п. 4 «Загальних положень»
Проценти Дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна. До процентів включаються: а) платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит; б) платіж за використання коштів, залучених у депозит; в) платіж за придбання товарів у розстрочку; г) платіж за користування майном згідно з договорами фінансового лізингу (оренди) (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об’єкта фінансового лізингу); ґ) винагорода (дохід) орендодавця як частина орендного платежу за договором оренди житла з викупом, сплачена фізичною особою платнику податку, на користь якого відступлено право на отримання таких платежів. Проценти нараховуються у вигляді відсотків на основну суму заборгованості чи вартості майна або у вигляді фіксованих сум. У разі якщо залучення коштів здійснюється шляхом продажу облігацій, казначейських зобов’язань чи ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих позичальником, або шляхом врахування векселів та здійснення операцій з придбання цінних паперів із зворотним викупом, сума процентів визначається шляхом нарахування їх на номінал такого цінного паперу, виплати фіксованої премії чи виграшу або шляхом визначення різниці між ціною розміщення (продажу) та ціною погашення (зворотного викупу) такого цінного паперу. Платежі за іншими цивільно-правовими договорами незалежно від того, встановлені вони в абсолютних (фіксованих) цінах або у відсотках суми договору або іншої вартісної бази, не є процентами Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.206
Прямі витрати Витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом. ПСБО №16 «Витрати» п. 4 «Загальних положень»
Пункт виміру Пункт, у якому відповідно до угоди про розподіл продукції проводиться вимір виробленої продукції та її розподіл на компенсаційну та прибуткову Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.207
Пункт приймання (відправлення) та призначення Пункт, що для відповідного вантажу визначається як прикордонний пункт, перевалювальний комплекс, пункт тимчасового зберігання вантажу, у тому числі підземне сховище природного газу, на території України до його переміщення за межі держави, пункт переробки вантажу на території України до переміщення вантажу за її межі Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.209
Реалізація підакцизних товарів (продукції) Будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження підакцизних товарів (продукції) згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію) або без такої, незалежно від строків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з давальницької сировини, реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Реалізація пального для цілей розділу VI цього Кодексу – будь-які операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення (в тому числі передача на комісійну/довірчу реалізацію), поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду, іншого компетентного державного органу чи органу місцевого самоврядування за плату (компенсацію) або без такої, які передбачають перехід права власності або права розпорядження, а також передачу (відпуск, відвантаження) пального на підставі договорів про виробництво із сировини замовника. Не вважаються реалізацією пального операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів зберігання. Реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших об’єктах громадського харчування, а також фізичний відпуск з автозаправної станції та/або автомобільної газозаправної станції товарів, зазначених у підпункті 215.3.4пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу, незалежно від форми розрахунків Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.212
Резиденти а) юридичні особи та їх відокремлені особи, які утворені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням як на її території, так і за її межами; б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет; в) фізична особа – резидент – фізична особа, яка має місце проживання в Україні. У разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від’їзду) протягом періоду або періодів податкового року. Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім’ї або її реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності. Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні положення цього підпункту, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України. Якщо всупереч закону фізична особа – громадянин України має також громадянство іншої країни, то з метою оподаткування цим податком така особа вважається громадянином України, який не має права на залік податків, сплачених за кордоном, передбаченого цим Кодексом або нормами міжнародних угод України. Якщо фізична особа є особою без громадянства і на неї не поширюються положення абзаців першого – четвертого цього підпункту, то її статус визначається згідно з нормами міжнародного права. Достатньою підставою для визначення особи резидентом є самостійне визначення нею основного місця проживання на території України у порядку, встановленому цим Кодексом, або її реєстрація як самозайнятої особи. У разі якщо у розділі IV цього Кодексу використовується термін “резидент” у відповідних відмінках, під цим терміном розуміється “фізична особа – резидент”; У разі якщо у розділі III цього Кодексу використовується термін “резидент” у відповідних відмінках, під цим терміном розуміються особи, визначені пунктом 133.1 статті 133 цього Кодексу Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.213
Рентна плата Загальнодержавний податок, який справляється за користування надрами для видобування корисних копалин; за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; за користування радіочастотним ресурсом України; за спеціальне використання води; за спеціальне використання лісових ресурсів; за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.217
Рециркулюючий газ Природний газ, який повернуто (закачано) в один або декілька нафтогазоносних покладів такого родовища (свердловини) для підтримання в них необхідних пластового тиску або пластової енергії відповідно до затверджених в установленому законодавством порядку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у нафтогазовому комплексі проекту промислової або дослідно-промислової розробки родовища (покладу), а також до комплексного проекту його облаштування. Джерелом походження рециркулюючого газу може бути природний газ: видобутий надрокористувачем із наданої йому в користування ділянки нафтогазоносних надр, для якої відповідним проектом передбачено повернення такого газу в надра; видобутий на іншій, ніж зазначена вище, ділянці надр, що контролюється надрокористувачем та переданий (із внесенням відповідної рентної плати) ним для використання на такому родовищі; придбаний надрокористувачем у третіх осіб для використання на такому родовищі Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.216
Ризик Ймовірність недекларування (неповного декларування) платником податків податкових зобов’язань, невиконання платником податків іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.221
Ризик грошового потоку Імовірність зміни величини майбутнього грошового потоку, пов’язаного з монетарним фінансовим інструментом. ПСБО №13 «Фінансові інструменти» п. 4 «Загальних положень»
Ризик ліквідності Імовірність втрат внаслідок неспроможності виконати свої зобов’язання у зв’язку з неможливістю реалізувати фінансові активи за справедливою вартістю. ПСБО №13 «Фінансові інструменти» п. 4 «Загальних положень»
Ринкова вартість фінансової інвестиції Сума, яку можна отримати від продажу фінансової інвестиції на активному ринку. ПСБО №12 «Фінансові інвестиції» п. 3 «Загальних положень»
Ринкова ціна Ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності – однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.219
Ринковий ризик Імовірність того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін незалежно від того, чи спричинені ці зміни факторами, які притаманні конкретному типу цінних паперів чи їх емітенту, або факторами, які впливають на вартість всіх цінних паперів в обігу на ринку. ПСБО №13 «Фінансові інструменти» п. 4 «Загальних положень»
Ринок товарів (робіт, послуг) Сфера обігу товарів (робіт, послуг), що визначається виходячи з можливості покупця (продавця) без значних додаткових витрат придбати (реалізувати) товар (роботи, послуги) на найближчій для покупця (продавця) території Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.218
Рік виготовлення транспортного засобу Календарна дата виготовлення транспортного засобу (день, місяць, рік); для транспортних засобів, календарну дату виготовлення яких визначити неможливо, – 1 січня року виготовлення, зазначеного в реєстраційних документах Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.220
Робота, виконана працівником Виконання обов’язків працівником відповідно до угоди з підприємством. ПСБО №26 «Виплати працівникам» п. 3 «Загальних положень»
Роботодавець Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво) або самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб на підставі укладених трудових договорів (контрактів) та несе обов’язки із сплати їм заробітної плати, а також нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету, нарахувань на фонд оплати праці, інші обов’язки, передбачені законами. Для цілей розділу IV цього Кодексу до роботодавця прирівнюються юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво), постійне представництво нерезидента або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) дохід за виконання роботи та/або надання послуги згідно із цивільно-правовим договором у разі, якщо буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.222
Розбавляюча потенційна проста акція Фінансовий інструмент або інша угода, конвертація яких у прості акції призведе до зменшення чистого прибутку (збільшення чистого збитку) на одну просту акцію від звичайної діяльності у майбутньому. ПСБО №24 «Прибуток на акцію» п. 3 «Загальних положень»
Розвідка запасів корисних копалин Пошук та визначення обсягів і якості корисних копалин, включаючи нафту, природний газ та інші невідтворювані природні ресурси, що здійснюється підприємством після отримання права на розвідку запасів корисних копалин у межах визначеної ділянки (території), а також визначення технічної можливості та економічної доцільності видобутку корисних копалин. ПСБО №33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин» п. 3 «Загальних положень»
Розкриття Надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Розкриття Надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Розміщення відходів Постійне (остаточне) перебування або захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах (місцях розміщення відходів, сховищах, полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо), на використання яких отримано дозволи уповноважених органів Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.223
Розпорядник акцизного складу Суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на право виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв, зареєстрований платником акцизного податку, або який здійснює виробництво, оброблення (перероблення), змішування, навантаження-розвантаження, зберігання пального (крім скрапленого газу природного, бензолу, метанолу), крім суб’єктів господарювання, які використовують приміщення, розташовані на митній території України, для навантаження-розвантаження, зберігання пального виключно для потреб власного споживання пального Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.224
Розробка Застосування підприємством/установою результатів досліджень та інших знань для планування і проектування нових або значно вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем або послуг до початку їхнього серійного виробництва чи використання. ПСБО №8 «Нематеріальні активи» п. 4 «Загальних положень»
Розумна економічна причина (ділова мета) Причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податків має намір одержати економічний ефект у результаті господарської діяльності Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.231
Роялті Будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інших аудіовізуальних творів, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау). Не вважаються роялті платежі, отримані: як винагорода за використання комп’ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання “кінцевим споживачем”); за придбання примірників (копій, екземплярів) об’єктів інтелектуальної власності, які втілені в електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання; за придбання речей (у тому числі носіїв інформації), в яких втілені або на яких містяться об’єкти права інтелектуальної власності, визначені в абзаці першому цього підпункту, у користування, володіння та/або розпорядження особи; за передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об’єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права продати або здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством України Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.225
Роялті Будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торговельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау). ПСБО №15 «Дохід» п. 4 «Загальних положень»
Рух грошових коштів Надходження і вибуття грошей та їхніх еквівалентів ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Рух грошових коштів Надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Ручна поклажа Вживається у значенні, наведеному в Митному кодексі України: “ручна поклажа – товари, що належать громадянам і переміщуються через митний кордон України разом з цими громадянами або уповноваженими ними особами без оформлення багажних чи інших перевізних документів;”   Митний кодекс України, ст. 4, п. 55; Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.113
Садовий будинок Будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.129.2
самозайнята особа платник податку, який є фізичною особою – підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності. Незалежна професійна діяльність – участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою – підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.226
Своп Цивільно-правова угода про здійснення обміну потоками платежів (готівкових або безготівкових) чи іншими активами, розрахованими на підставі ціни (котирування) базового активу в межах суми, визначеної договором на конкретну дату платежів (дату проведення розрахунків) протягом дії контракту Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.45.1
Середньооблікова кількість працівників Кількість працівників у юридичних осіб, визначена за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики, з урахуванням усіх найманих працівників і осіб, що працюють за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом більш як один календарний місяць, а також найманих працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів в еквіваленті повної зайнятості, крім найманих працівників, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.227
Середньорічна кількість простих акцій Середньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного року. ПСБО №24 «Прибуток на акцію» п. 3 «Загальних положень»
Сертифікат фонду операцій з нерухомістю Цінний папір, що засвідчує право його власника на отримання доходу від інвестування в операції з нерухомістю відповідно до закону; 14.1.233. сільськогосподарські угіддя – рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.232
Сільськогосподарська діяльність Процес управління біологічними перетвореннями з метою отримання сільськогосподарської продукції та/або додаткових біологічних активів. ПСБО №30 «Біологічні активи» п. 4 «Загальних положень»
Сільськогосподарська продукція Актив, одержаний в результаті відокремлення від біологічного активу, призначений для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання. ПСБО №30 «Біологічні активи» п. 4 «Загальних положень»
Сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари) для цілей глави 1розділу XIV цього Кодексу Продукція/товари, що підпадають під визначення груп 1-24 УКТ ЗЕД, якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах) для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.234
Сільськогосподарський товаровиробник для цілей глави 1 розділу XIV цього Кодексу Юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.235
Складний фінансовий інструмент Фінансовий інструмент, що містить компонент фінансового зобов’язання і компонент інструмента власного капіталу. ПСБО №13 «Фінансові інструменти» п. 4 «Загальних положень»
Скоригована середньорічна кількість простих акцій Середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на кількість потенційних простих акцій. ПСБО №24 «Прибуток на акцію» п. 3 «Загальних положень»
Скоригований чистий прибуток (збиток) Чистий прибуток (збиток) після вирахування дивідендів на привілейовані акції, скоригований на вплив розбавляючих простих акцій. ПСБО №24 «Прибуток на акцію» п. 3 «Загальних положень»
Скорочення програми з визначеною виплатою Дія підприємства, що призводить до суттєвого скорочення кількості працівників, охоплених програмою, або до змін умов програми з визначеною виплатою, унаслідок яких виконання робіт теперішніми працівниками в майбутньому не враховуватиметься під час визначення виплат або враховуватиметься лише при визначенні зменшення таких виплат. ПСБО №26 «Виплати працівникам» п. 3 «Загальних положень»
Собівартість кваліфікаційного активу Витрати на придбання, будівництво, створення, виготовлення, виробництво, вирощування і доведення кваліфікаційного активу до стану, у якому він придатний для використання із запланованою метою або продажу (далі – витрати на створення кваліфікаційного активу). ПСБО №31 «Фінансові витрати» п. 3 «Загальних положень»
Спеціально відведені автостоянки Площа території (землі), що належить на правах власності територіальній громаді або державі, яка визначається органами місцевого самоврядування із встановленням правил щодо відповідальності за збереження транспортного засобу. До спеціально відведених автостоянок можуть належати комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету з метою здійснення організації паркування транспортних засобів. Не належать до спеціально відведених автостоянок гаражі, автостоянки, власники або користувачі яких є платниками земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, а також земельні ділянки, що належать до прибудинкових територій Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.229
Спирт етиловий Всі види спирту етилового, біоетанол, які зазначені у товарних позиціях 2207 та 2208 згідно з УКТ ЗЕД Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.237
Спільна діяльність господарська діяльність зі створенням або без створення юридичної особи, яка є об’єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними. ПСБО №12 «Фінансові інвестиції» п. 3 «Загальних положень»
Спільний контроль Розподіл контролю за господарською діяльністю відповідно до угоди про ведення спільної діяльності. ПСБО №12 «Фінансові інвестиції» п. 3 «Загальних положень»
Споруди Земельні поліпшення, що не належать до будівель і призначені для виконання спеціальних технічних функцій Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.238
Справедлива вартість Сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату. ПСБО №19 «Об’єднання підприємств» п. 4 «Загальних положень»
Справедлива вартість Сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату ПСБО №7 «Основні засоби», п. 4 «Загальних положень»
Ставка відсотка на можливі позики орендаря Ставка відсотка, яку мав би сплачувати орендар за подібну оренду або (якщо цей показник визначити неможливо) ставка відсотка за позиками для придбання подібного активу (на той самий термін та з подібною гарантією) на початку строку оренди. ПСБО №14 «Оренда» п. 4 «Загальних положень»
Ставка земельного податку для цілей розділу XII цього Кодексу Законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі оподатковуваної земельної ділянки Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.240
Стаття Елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим цим Національним положенням (стандартом) ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»; НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Стаціонарне джерело забруднення Підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об’єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу та/або скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.230
Строк корисного використання (експлуатації) Очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством/установою або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством/установою обсяг продукції (робіт, послуг). ПСБО №7 «Основні засоби», п. 4 «Загальних положень»
Строк оренди Період дії невідмовної орендної угоди, а також період продовження цієї угоди, обумовлений на початку строку оренди. ПСБО №14 «Оренда» п. 4 «Загальних положень»
Суб’єкт владних повноважень у значенні, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України: “суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень;” Кодексом адміністративного судочинства України, ст. 3, п. 7; Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.241
Суб’єкти державного сектору Суб’єкти бухгалтерського обліку в державному секторі, зокрема розпорядники бюджетних коштів, Державне казначейство та державні цільові фонди. НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Суборенда Угода про передачу орендарем орендованого ним об’єкта в оренду третій особі. ПСБО №14 «Оренда» п. 4 «Загальних положень»
Сукупний дохід Зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками) ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Сума очікуваного відшкодування активу Найбільша з двох оцінок: чиста вартість реалізації активу або теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від активу. ПСБО №28 «Зменшення корисності активів» п. 4 «Загальних положень»
Сума очікуваного відшкодування необоротного активу Найбільша з двох оцінок: чиста вартість реалізації або теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від використання необоротного активу, включаючи його ліквідаційну вартість ПСБО №7 «Основні засоби», п. 4 «Загальних положень»
Сума погашення Недисконтована сума грошових коштів або їх еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена для погашення зобов’язання в процесі звичайної діяльності підприємства. ПСБО №11 «Зобов’язання» п. 4 «Загальних положень»
Сумнівний борг Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником. ПСБО №10 «Дебіторська заборгованість» п. 4 «Загальних положень»
Супроводжуваний багаж Вживається у значенні, наведеному в Митному кодексі України: “супроводжуваний багаж – товари, що належать громадянам і переміщуються через митний кордон України у багажних відділеннях транспортних засобів, якими прямують ці громадяни, з оформленням багажних або інших перевізних документів;”   Митний кодекс України, ст. 4, п. 52; Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.113
Суттєва інформація Інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності та керівництвом підприємства ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Суттєва інформація Інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у державному секторі та керівництвом суб’єктів державного сектору. НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Суттєвий вплив Повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової, господарської та комерційної політики об’єкта інвестування без здійснення контролю цієї політики. Свідченням суттєвого впливу, зокрема, можуть бути:  1) володіння двадцятьма або більше відсотками акцій (статутного капіталу) підприємства;  2) представництво в раді директорів або аналогічному керівному органі підприємства;  3) участь у прийнятті рішень;  4) взаємообмін управлінським персоналом;  5) забезпечення підприємства необхідною техніко-економічною інформацією. ПСБО №12 «Фінансові інвестиції» п. 3 «Загальних положень»
Твердий контракт Контракт у письмовій формі, що передбачає обмін визначеної кількості ресурсів за встановленою ціною на конкретну майбутню дату (дати), має визначений строк виконання, не містить відкладальних або скасувальних умов, не може бути розірваний і змінений в односторонньому порядку, та передбачає забезпечення виконання контракту. ПСБО №13 «Фінансові інструменти» п. 4 «Загальних положень»
Теперішня вартість Дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде потрібна для погашення зобов’язання в процесі звичайної діяльності підприємства. ПСБО №11 «Зобов’язання» п. 4 «Загальних положень»
Теперішня вартість зобов’язання за програмою з визначеною виплатою Теперішня вартість (без вирахування активів програми) очікуваних майбутніх платежів, необхідних для погашення заборгованості, що виникає в результаті виконання робіт працівниками у звітному та попередніх періодах. ПСБО №26 «Виплати працівникам» п. 3 «Загальних положень»
Тимчасова податкова різниця Різниця між оцінкою активу або зобов’язання за даними фінансової звітності та податковою базою цього активу або зобов’язання відповідно. ПСБО №17 «Податок на прибуток» п. 3 «Загальних положень»
Тимчасова податкова різниця, що підлягає вирахуванню Тимчасова податкова різниця, що призводить до зменшення податкового прибутку (збільшення податкового збитку) у майбутніх періодах. ПСБО №17 «Податок на прибуток» п. 3 «Загальних положень»
Тимчасова податкова різниця, що підлягає оподаткуванню Тимчасова податкова різниця, що включається до податкового прибутку (збитку) у майбутніх періодах. ПСБО №17 «Податок на прибуток» п. 3 «Загальних положень»
Товари Матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення. В цілях оподаткування операцій з переміщення майна та енергії через митний кордон України термін “товари” вживається у значенні, визначеному Митним кодексом України Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.244
Товарний кредит Товари (роботи, послуги), що передаються резидентом або нерезидентом у власність юридичних чи фізичних осіб на умовах договору, що передбачає відстрочення остаточних розрахунків на визначений строк та під процент. Товарний кредит передбачає передачу права власності на товари (роботи, послуги) покупцеві (замовникові) у момент підписання договору або в момент фізичного отримання товарів (робіт, послуг) таким покупцем (замовником), незалежно від часу погашення заборгованості Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.245
Торгівля валютними цінностями Операції, пов’язані з переходом права власності на національну валюту України, іноземну валюту, платіжні документи та інші цінні папери, виражені у національній валюті України, в іноземній валюті або банківських металах, банківські метали Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.247
Торгівля іноземною валютою Валютні операції, пов’язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами за умови, що такими валютними цінностями є національна валюта України, цінні папери та чеки, виражені у національній валюті України Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.248
Торгівля у розстрочку Господарська операція, яка передбачає продаж резидентом або нерезидентом товарів фізичним чи юридичним особам на умовах розстрочення кінцевого розрахунку, на визначений строк та під процент. Торгівля у розстрочку передбачає передачу товарів у розпорядження покупця в момент здійснення першого внеску (завдатку) з передачею права власності на такі товари після кінцевого розрахунку. Правила торгівлі у розстрочку фізичним особам установлюються Кабінетом Міністрів України Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.249
Транспортні засоби, що використовувалися Транспортні засоби, на які уповноваженими державними органами, в тому числі іноземними, видані реєстраційні документи, що дають право експлуатувати такі транспортні засоби Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.251
Тютюнові вироби Сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.252
Узагальнююча письмова податкова консультація Оприлюднення позиції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, що склалася за результатами узагальнення податкових консультацій, наданих контролюючими органами платникам податків Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.173
Умовне звільнення від оподаткування митними платежами Звільнення від сплати митних платежів, застосування якого передбачає дотримання певних умов та обмежень під час використання товарів і транспортних засобів комерційного призначення, розпорядження ними після їх випуску Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.253
Умовне звільнення від оподаткування податком на додану вартість та акцизним податком у разі ввезення товарів на митну територію України Звільнення (умовне повне або умовне часткове) від сплати нарахованого податкового зобов’язання у разі розміщення товарів у митних режимах, що передбачають звільнення від оподаткування за умови дотримання вимог митного режиму, встановлених Митним кодексом України Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.254
Фінансова гарантія Передбачене контрактом право позикодавця отримувати грошові кошти від гаранта і відповідно зобов’язання гаранта сплатити грошові кошти позикодавцеві, якщо позичальник не виконає своїх зобов’язань. ПСБО №13 «Фінансові інструменти» п. 4 «Загальних положень»
Фінансова діяльність Діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталів підприємства ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Фінансова діяльність Діяльність, яка приводить до змін розміру і складу власного капіталу та зобов’язань. НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Фінансова допомога Фінансова допомога, надана на безповоротній або поворотній основі. Безповоротна фінансова допомога – це: сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів; сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості; сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності; основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах, а також сума процентів, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених (списаних). Поворотна фінансова допомога – сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.257
Фінансова звітність Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період ПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», п. 3, розділ І «Загальні положення»
Фінансова звітність Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів суб’єкта державного сектору за звітний період. НПСБО №34 в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» п. 4 «Загальних положень»
Фінансова оренда Оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигод, пов’язаних з правом користування та володіння активом. Оренда вважається фінансовою за наявності хоча б однієї з наведених нижче ознак:  1) орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди;  2) орендар має можливість та намір придбати об’єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання;  3) строк оренди становить більшу частину строку корисного використання (експлуатації) об’єкта оренди;  4) теперішня вартість мінімальних орендних платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість об’єкта оренди;  5) орендований актив має особливий характер, що дає змогу лише орендареві використовувати його без витрат на його модернізацію, модифікацію, дообладнання;  6) орендар може подовжити оренду активу за плату, значно нижчу за ринкову орендну плату;  7) оренда може бути припинена орендарем, який відшкодовує орендодавцю його втрати від припинення оренди; 8) доходи або втрати від змін справедливої вартості об’єкта оренди на кінець терміну оренди належать орендарю. ПСБО №14 «Оренда» п. 4 «Загальних положень»
Фінансове зобов’язання Контрактне зобов’язання:  а) передати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому підприємству;  б) обмінятися фінансовими інструментами з іншим підприємством на потенційно невигідних умовах. ПСБО №13 «Фінансові інструменти» п. 4 «Загальних положень»
Фінансове зобов’язання, призначене для перепродажу Фінансове зобов’язання, що виникає внаслідок випуску фінансового інструмента з метою подальшого продажу для отримання прибутку від короткотермінових коливань його ціни та/або винагороди посередника. ПСБО №13 «Фінансові інструменти» п. 4 «Загальних положень»
Фінансовий актив а) грошові кошти та їх еквіваленти;  б) контракт, що надає право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого підприємства;  в) контракт, що надає право обмінятися фінансовими інструментами з іншим підприємством на потенційно вигідних умовах; г) інструмент власного капіталу іншого підприємства. ПСБО №13 «Фінансові інструменти» п. 4 «Загальних положень»
Фінансовий актив, призначений для перепродажу Фінансовий актив, придбаний з метою подальшого продажу для отримання прибутку від короткотермінових змін його ціни та/або винагороди посередника. ПСБО №13 «Фінансові інструменти» п. 4 «Загальних положень»
Фінансовий інструмент Контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного підприємства і фінансового зобов’язання або інструмента власного капіталу в іншого. ПСБО №13 «Фінансові інструменти» п. 4 «Загальних положень»
Фінансовий інструмент Контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного підприємства і фінансового зобов’язання або інструмента власного капіталу в іншого. ПСБО №24 «Прибуток на акцію» п. 3 «Загальних положень»
Фінансовий кредит Кошти, що надаються банком-резидентом або нерезидентом, що кваліфікується як банківська установа згідно із законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами і нерезидентами, які мають згідно з відповідним законодавством статус небанківських фінансових установ, а також іноземною державою або його офіційними агентствами, міжнародними фінансовими організаціями та іншими кредиторами – нерезидентами юридичній чи фізичній особі на визначений строк для цільового використання та під процент Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.258
Фінансові витрати Витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов’язані із запозиченнями. ПСБО №31 «Фінансові витрати» п. 3 «Загальних положень»
Фінансові інвестиції Активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора. ПСБО №13 «Фінансові інструменти» п. 4 «Загальних положень»
Фонд банківського управління Кошти учасників фондів банківського управління та інші активи, що перебувають у довірчому управлінні уповноваженого банку відповідно до закону Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.259
Форвардний контракт Цивільно-правовий договір, за яким продавець зобов’язується у майбутньому в установлений строк передати базовий актив у власність покупця на визначених умовах, а покупець зобов’язується прийняти в установлений строк базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену таким договором. Усі умови форварду визначаються сторонами контракту під час його укладення. Укладення форвардів та їх обіг здійснюються поза організатором торгівлі стандартизованими строковими контрактами Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.45.3
Фрахт Винагорода (компенсація), що сплачується за договорами перевезення, найму або піднайму судна або транспортного засобу (їх частин) для: перевезення вантажів та пасажирів морськими або повітряними суднами; перевезення вантажів залізничним або автомобільним транспортом Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.260
Ф’ючерсний контракт (ф’ючерс) Стандартизований строковий контракт, за яким продавець зобов’язується у майбутньому в установлений строк (дата виконання зобов’язань за ф’ючерсним контрактом) передати базовий актив у власність покупця на визначених специфікацією умовах, а покупець зобов’язується прийняти базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену сторонами контракту на дату його укладення. Ф’ючерсний контракт виконується відповідно до його специфікації шляхом постачання базового активу та його оплати коштами або проведення між сторонами контракту грошових розрахунків без постачання базового активу. Виконання зобов’язань за ф’ючерсом забезпечується шляхом створення відповідних умов організатором торгівлі стандартизованими строковими контрактами Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.45.3
Хеджування Застосування одного чи декількох інструментів хеджування з метою повної чи часткової компенсації змін справедливої вартості об’єкта хеджування або пов’язаного з ним грошового потоку. ПСБО №13 «Фінансові інструменти» п. 4 «Загальних положень»
Хеджування грошових потоків Хеджування зміни грошових потоків щодо ризику, пов’язаного з визнаним активом чи зобов’язанням або з прогнозованою операцією, що впливатиме на чистий прибуток (збиток). ПСБО №13 «Фінансові інструменти» п. 4 «Загальних положень»
Хеджування справедливої вартості Хеджування змін справедливої вартості визнаного активу чи зобов’язання або ідентифікованої частини такого активу чи зобов’язання, яка відноситься до конкретного ризику і впливатиме на чистий прибуток (збиток). ПСБО №13 «Фінансові інструменти» п. 4 «Загальних положень»
Хеджування фінансових інвестицій у господарські одиниці за межами України Хеджування зміни вартості активів та зобов’язань господарської одиниці за межами України внаслідок зміни валютних курсів. ПСБО №13 «Фінансові інструменти» п. 4 «Загальних положень»
Хронометраж Процес спостереження за веденням господарської діяльності платника податків, який здійснюється під час проведення фактичних перевірок та застосовується контролюючими органами з метою встановлення реальних показників щодо діяльності платника податків, яка здійснюється на відповідному місці її провадження Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.264
Цільове призначення земельної ділянки Використання земельної ділянки за призначенням, визначеним на підставі документації із землеустрою у встановленому законодавством порядку Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.261
Ціновий ризик Імовірність цінових змін внаслідок валютного, відсоткового та ринкового ризиків. ПСБО №13 «Фінансові інструменти» п. 4 «Загальних положень»
Часовий зважений коефіцієнт Частка від ділення загальної кількості днів (місяців), протягом яких акції перебували в обігу, на загальну кількість днів (місяців) у звітному році. ПСБО №24 «Прибуток на акцію» п. 3 «Загальних положень»
Частка меншості Частина чистого прибутку (збитку) та чистих активів дочірнього підприємства, яка не належить материнському підприємству (прямо або через інші дочірні підприємства). ПСБО №19 «Об’єднання підприємств» п. 4 «Загальних положень»
Частка сільськогосподарського товаровиробництва для цілей глави 1 розділу XIVцього Кодексу Питома вага доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, у загальній сумі його доходу, що враховується під час визначення права такого товаровиробника на реєстрацію як платника податку Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.262
Чиста вартість реалізації активу Справедлива вартість активу за вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію. ПСБО №28 «Зменшення корисності активів» п. 4 «Загальних положень»
Чиста вартість реалізації запасів Очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію. ПСБО №9 «Запаси» п. 4 «Загальних положень»
Чиста вартість реалізації необоротного активу Справедлива вартість необоротного активу за вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію ПСБО №7 «Основні засоби», п. 4 «Загальних положень»
Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості Сума поточної дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів ПСБО №10 «Дебіторська заборгованість» п. 4 «Загальних положень»
Чисті активи Активи підприємства за вирахуванням його зобов’язань.
Члени сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються Її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.263
Штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) Плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, а також штрафні санкції за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності Податковий кодекс України, ст. 14 «Визначення понять», п. 4.1.265